Βασικές αρχές τοποθέτησης υαλοπινάκων

Η αντικατάσταση υαλοπινάκων είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένους υαλοτοποθέτες με πιστοποιημένα υλικά ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόδοση και διάρκεια ζωής τους.

Οι υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Είναι σχεδόν αδιαπέραστοι από την υπέρυθρη ακτινοβολία.
  • Σε θερμά κλίματα αντανακλάται η θερμή ακτινοβολία μεγάλου κύματος αλλά επιτρέπεται η διέλευση της ορατής ακτινοβολίας.
  • Σε ψυχρά κλίματα αντανακλάται η θερμή ακτινοβολία μεγάλου κύματος προς το εσωτερικό του κτηρίου, με διέλευση της ορατής ακτινοβολίας.
  • Λειτουργούν αποδοτικότερα, όταν σε θερμά κλίματα τοποθετηθούν στην εξωτερική επιφάνεια και σε ψυχρά κλίματα στην εσωτερική επιφάνεια ενός παραθύρου.

Κάθε υαλοπίνακας ανεξάρτητα από το είδος και την ποιότητά του θα πρέπει να τοποθετείται σε πατούρες ώστε να μην είναι δυνατό να σπάσει από τυχόν κακώσεις που προέρχονται συνήθως από συστοδιαστολές και/ή παραμορφώσεις των στηρίξεων (π.χ. σε περίπτωση σεισμού υπάρχει υποχώρηση του κτηρίου και παραμορφώσεις στηρίξεων). Συνεπώς θα πρέπει πάντα να υπάρχει:

  • Αρμός μεταξύ σόκορου και πυθμένα πατούρας τοποθέτησης.
  • Στήριξη στη θέση του με ελαστικό υλικό στεγάνωσης.
  • Αποφυγή επαφής των υαλοπινάκων με σκληρά στοιχεία που μπορούν να προκαλέσουν αποφλοιώσεις ή σπασίματα (π.χ. επαφή κρυστάλλου με μεταλλο ή σκυρόδεμα ή τοίχο).

Ανεξάρτητα από τον τρόπο τοποθέτησης υαλοπινάκων θα πρέπει να εξασφαλίζεται η απαραίτητη στεγανότητα. Ο πυθμένας της πατούρας θα πρέπει να επικοινωνεί με τις τρύπες αποστράγγισης και δεν θα πρέπει η πατούρα να γεμίζει με το υλικό στεγάνωσης ή γεμίσματος σε όλες τις πλευρές της.

Το χρήσιμο ελάχιστο ύψος της πατούρας πρέπει να λαμβάνει υπόψη:

  • Τις ανοχές του υαλοστασίου και όλου του υαλοπίνακα.
  • Το ελάχιστο πάχος των περιμετρικών αρμών.
  • Το τμήμα του υαλοπίνακα που εισχωρεί στη πατούρα.

Για τους υαλοπίνακες Low-e και για ημι-περίμετρο μέχρι 5m, το ύψος της πατούρας συνιστάται να είναι 20 mm.