Εφαρμογή: Γενικά

Γενικά

Η επιλογή του κατάλληλου τύπου κουφώματος για την κάθε κατοικία είναι μια πολύ σημαντική απόφαση, διότι επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το αρχιτεκτονικό ύφος που θέλουμε να δώσουμε στην εξωτερική εικόνα του σπιτιού μας και συμβάλλει καθοριστικά στη συνολική μόνωση (θερμική και ηχητική) των εσωτερικών χώρων. Για το λόγο αυτό η επιλογή τους θα πρέπει να γίνεται στη φάση της αρχιτεκτονικής μελέτης έτσι ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες δομικές προϋποθέσεις και να αποφεύγονται μελλοντικές τροποποιήσεις και επισκευές.

Επίσης, θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας ΕΝ (ασφάλεια, υδατοστεγανότητα, αντοχή σε ανεμοπιέσεις) και να συνοδεύονται υποχρεωτικά από γραπτή εγγύηση ελάχιστης χρονικής διάρκειας 10 ετών.

Ιστοσελίδες που χρησιμοποιήθηκαν: