Εφαρμογή: Κατασκευή και εγκατάσταση

Κατά την μελέτη - κατασκευή

Σύμφωνα και με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2423/86, ένα σύστημα κλιματισμού περιλαμβάνει μηχανήματα, δίκτυα κλπ, τα οποία είναι συνδεδεμένα με τον φέροντα οργανισμό του κτηρίου. Για τον λόγο αυτό, κατά την σύνταξη της μελέτης, θα πρέπει να προβλεφθούν:

 • Οι απαιτούμενες διελεύσεις αεραγωγών, σωληνώσεων κλπ, κυρίως αυτές που έχουν σχέση με τα στοιχεία από σκυρόδεμα
 • Οι βάσεις έδρασης ή θεμελίωσης των μηχανημάτων και συσκευών και η εξασφάλιση της αντοχής του φέροντος οργανισμού του κτηρίου κυρίως για τα μηχανήματα μεγάλου βάρους

Στο στάδιο της κατασκευής, ο κατασκευαστής, πρέπει να προβεί στον τελικό έλεγχο για τη δυνατότητα εφαρμογής της μελέτης, δηλαδή στον τελικό καθορισμό όλων των διελεύσεων των αεραγωγών, σωληνώσεων κτλ.

Δίκτυα διανομής αέρα

Σύμφωνα και με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2423/86, τα δίκτυα διανομής θα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούν την λειτουργικότητα και την αρχιτεκτονική του κτηρίου. Κατά το στάδιο της μελέτης, θα πρέπει να προβλέπονται οι ορθές θέσεις για τα στόμια και τις συσκευές διανομής, ώστε να μην εμποδίζεται από άλλες κατασκευές η ροή του αέρα προς τον κλιματιζόμενο χώρο. Η ροή πρέπει να είναι ομοιόμορφη, με μειωμένες τριβές, και να αποφεύγονται τα δυσάρεστα ρεύματα.

Στόμια και συσκευές διανομής του αέρα

Τα στόμια, όπως έχει αναφερθεί, πρέπει να τοποθετούνται στις προβλεπόμενες θέσεις, σύμφωνα με τον μελετητή. Όπου, για κατασκευαστικούς λόγους, αυτό κρίνεται αδύνατο, πρέπει να γίνεται κατάλληλη τροποποίηση του σχεδίου και να ακολουθούνται οι βασικοί κανόνες επιλογής και σχεδίασης των στομίων και των συσκευών διανομής αέρα. Κατά την κατασκευή πρέπει (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2423/86 σελ. 182):

 • Να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσιτά τα σημεία χειρισμού
 • Να ελέγχεται η ροή του αέρα από τον αεραγωγό προς το στόμιο και να προβλέπεται κατάλληλο μέσο ρύθμισης, π.χ. ρυθμιστικό πτερύγιο, ώστε η ροή να είναι κανονική

Μονώσεις αεραγωγών

Το είδος και το πάχος της μόνωσης των αεραγωγών καθορίζεται στην μελέτη. Σκοπός της μόνωσης των αεραγωγών είναι να ελαττωθούν οι θερμικές απώλειες και να μην δημιουργούνται συμπυκνώματα στην εξωτερική επιφάνεια των αεραγωγών. Για τους παραπάνω λόγους πρέπει (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2423/86 σελ. 182, 183):

 • Η μόνωση να είναι συνεχής χωρίς διακοπές
 • Η μόνωση να έχει εξωτερικό μανδύα, π.χ. φύλλο αλουμινίου, του οποίου η στεγανότητα να είναι απόλυτη
 • Η μόνωση σε εξωτερικούς αεραγωγούς να επικαλύπτεται με υλικό που να αντέχει στο νερό και τις καιρικές συνθήκες

Κατασκευή δικτύων σωληνώσεων

Κατά την κατασκευή των δικτύων πρέπει να ακολουθούνται σχολαστικά οι οδηγίες του μελετητή και επιβλέποντα μηχανικού και όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα και την λειτουργικότητα πρέπει να αποφεύγεται η παγίδευση αέρα και να υπάρχει δυνατότητα απομάκρυνσής του με κατάλληλες διατάξεις.

Μονώσεις σωληνώσεων

Σκοπός της μόνωσης των σωληνώσεων είναι να ελαττωθούν οι θερμικές απώλειες και να μην δημιουργούνται συμπυκνώματα στην εξωτερική επιφάνεια των σωλήνων. Η επιλογή και το μέγεθος της μόνωσης καθορίζεται στη φάση της μελέτης σύμφωνα με τους εκάστοτε κανονισμούς και προδιαγραφές. Κατά την εφαρμογή της μόνωσης θα πρέπει να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η ασυνέχεια της.

Ανεμιστήρες

Η θέση και ο τρόπος τοποθέτησης των ανεμιστήρων πρέπει να ακολουθούν τα παρακάτω (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2423/86 σελ. 195):

 • Το σύστημα μετάδοσης κίνησης και ο ηλεκτροκινητήρας πρέπει να είναι σε εύκολα προσιτές θέσεις ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία, η ρύθμιση και η συντήρηση του συστήματος
 • Η διαμόρφωση των στομίων αναρρόφησης και κατάθλιψης πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή γιατί μπορεί να προκύψει μείωση της απόδοσης του ανεμιστήρα μέχρι και 30%

Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες

Σύμφωνα και με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2423/86, κατά την παραγγελία των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, εκτός των άλλων τεχνικών χαρακτηριστικών, πρέπει να προσδιορίζονται:

 • Οι θέσεις των συνδέσεων των στοιχείων ώστε να είναι εύκολη η αφαίρεση τους και να διευκολύνονται οι σωληνώσεις τροφοδοσίας νερού (ελαχιστοποίηση καμπύλων κτλ)
 • Οι διατάξεις των ανεμιστήρων για την σωστή κατανομή των ταχυτήτων του αέρα στην έξοδο
 • Οι θέσεις των σημείων προσαγωγής και απόρριψης αέρα λαμβάνοντας υπόψη την δυνατότητα ανάκτησης θερμότητας αλλά και την «καθαρότητα» του νωπού αέρα. Για παράδειγμα, το σημείο προσαγωγής νωπού αέρα θα πρέπει να βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το σημείο απόρριψης σε εφαρμογές που ο απορριπτόμενος αέρας είναι μολυσματικός (π.χ. χειρουργεία)

Κατά την εγκατάσταση των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων πρέπει να γίνεται προσεκτική εφαρμογή όλων των στοιχείων και συνδέσεων ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία, να μειώνονται οι κραδασμοί και τα επίπεδα θορύβου και να εξασφαλίζεται η στεγανότητα των συνδέσεων.

Τοπικές κλιματιστικές μονάδες ανεμιστήρα – στοιχείου

Σύμφωνα και με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2423/86, κατά την μελέτη πρέπει να προβλέπονται:

 • Οι σωστές θέσεις τοποθέτησης των τοπικών κλιματιστικών μονάδων ανεμιστήρα – στοιχείου ώστε να επιτυγχάνεται η κατά το δυνατόν ομοιόμορφη κυκλοφορία του αέρα και η κατανομή της θερμοκρασίας τον χώρο
 • Τα κατάλληλα όργανα λειτουργίας και ελέγχου ανάλογα με την κάθε περίπτωση

Επίσης θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τον έλεγχο:

 • Της σωστής μόνωσης των συνδετήριων τμημάτων
 • Της λεκάνης και της αποχέτευσης
 • Της σωστής τοποθέτησης και καθαρότητας του φίλτρου
 • Της σωστής λειτουργίας του αυτοματισμού
 • Της στάθμης θορύβου και κραδασμών του ανεμιστήρα
 • Της σωστής κυκλοφορίας του αέρα
 • Της σωστής ηλεκτρικής σύνδεσης