Οδηγίες ορθής εφαρμογής-εγκατάστασης ψυχρών υλικών

Οι οδηγίες που αναφέρονται στη συνέχεια είναι γενικές και έχουν ως στόχο να περιγράψουν τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται για την σωστή εφαρμογή των ψυχρών υλικών .
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται πιστά οι οδηγίες που δίνονται από τον παραγωγό του κάθε προϊόντος.

Όταν η εφαρμογή πρέπει να γίνει από επαγγελματία εγκαταστάτη, θα πρέπει να γίνει επιλογή έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργείων και η εφαρμογή να γίνεται πάντα υπό την καθοδήγηση τεχνικού που έχει αποδεδειγμένα εκτελέσει παρόμοια έργα.