Οδηγίες ορθής εφαρμογής - Εφαρμογή συνθετικής μεμβράνης

Η εφαρμογή των μεμβρανών είναι απαραίτητο να γίνει από εξειδικευμένο εφαρμοστή, σύμφωνα με τις υποδείξεις παραγωγού (τρόπος εφαρμογής, συνθήκες εφαρμογής, συντήρηση) οι οποίες αναφέρονται στο φύλλο τεχνικών προδιαγραφών του προϊόντος και της « ΠΕΤΕΠ 03-06-01-02 Στεγάνωση δωμάτων –στεγών με μεμβράνες PVC » όπου κρίνεται απαραίτητο. Ακολουθούν κάποιες συνοπτικές - γενικές οδηγίες.

Α. Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή πλήρως απαλλαγμένη από ανωμαλίες, κενά και προεξέχοντα στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης. Επίσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαμορφώσεις ειδικών σημείων (όπως στόμια υδρορροών) και να έχουν προβλεφθεί τα ειδικά τεμάχια που προορίζονται για τρίεδρες γωνίες, διελεύσεις αγωγών και τη στήριξη των μεμβρανών στα διάφορα σημεία του δώματος κλπ.

Β. Εφαρμογή

Η μεμβράνη ξεδιπλώνεται και τοποθετείται πάνω στο υπόστρωμα. Η αλληλοεπικάλυψη των μεμβρανών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις του προϊόντος. Η κόλληση των μεμβρανών μεταξύ τους πραγματοποιείται με θερμό αέρα με τον οποίο επιτυγχάνεται μια επιφανειακή τήξη του υλικού της μεμβράνης, οπότε η κόλληση επιτυγχάνεται με απλή μεταξύ τους επαφή προτού ψυχθούν με ελαφριά κυλίνδρωση και συμπίεση μέχρι να ολοκληρωθεί η συγκόλληση. Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ενδελεχής έλεγχος των κολλήσεων σύμφωνα με τις οδηγίες. Ακολουθεί μηχανική στερέωση των μεμβρανών στο υπόστρωμά τους.