Προσόψεις επαγγελματικών κτηρίων

Κουφώματα

Η επιλογή για τον τύπο κουφώματος που θα χρησιμοποιηθεί κατά την αντικατάσταση ενός υφιστάμενου κουφώματος πρέπει να διέπεται από μερικές βασικές αρχές:

  • Ανάλογα με την κλιματική ζώνη το κούφωμα πρέπει να πληροί το μέγιστο επιτρεπόμενο συντελεστή θερμοπερατότητας του ΚΕΝΑΚ.
  • Με βάση τις επιταγές του ΓΟΚ πρέπει να μην αλλάζει η όψη του κτηρίου, σε ότι αφορά τη διάσταση, τον τύπο και το χρώμα του κουφώματος. Στην αντίθετη περίπτωση, απαιτείται αδειοδοτική διαδικασία.
  • Σημασία πρέπει να δίνεται και στα χαρακτηριστικά της απόδοσης και της λειτουργίας των κουφωμάτων, πέραν της ενεργειακής τους συμπεριφοράς.

Τα κουφώματα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE. Η σήμανση CE, είναι μια υποχρεωτική ευρωπαϊκή σήμανση και βεβαιώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται από σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υαλοπίνακες

Στο Πρόγραμμα εντάσσονται πιστοποιημένα προϊόντα υαλοπινάκων χαμηλής εκπεμπτικότητας (low -e).