Προδιαγραφές ένταξης προϊόντων

Στο Πρόγραμμα εντάσσονται όλα τα συστήματα ψύξης/θέρμανσης/αερισμού που φέρουν τη σήμανση CE.