Προδιαγραφές ένταξης προϊόντων

Προϋπόθεση για την ένταξη των Κεντρικών Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΚΘΗΣ) στο Πρόγραμμα, είναι η πιστοποίηση του συλλέκτη, κατά Solar Keymark.

Για όλους τους διατιθέμενους ηλιακούς συλλέκτες μέσω του Προγράμματος, ζητείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού απόδοσης-ποιότητας, το οποίο και να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι, το προϊόν που εγκαθίσταται ή πωλείται, είναι σύμφωνο με τις μετρήσεις που έχουν γίνει για την έκδοση του πιστοποιητικού αξιοπιστίας αντοχής και απόδοσης.