Προδιαγραφές ένταξης προϊόντων

Στην παρέμβαση αυτή, εντάσσονται προϊόντα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
A) Επικαλύψεις ελαστομερούς (χρώματα)
Ελαστομερείς επικαλύψεις : π.χ. ακρυλικά  πολυμερή  και  συμπολυμερή, συμπολυμερή οξικού βινυλεστέρα, πολυουρεθάνης  και μιγμάτων, σιλικονούχα.
B) Μεμβράνες
β1) Ασφαλτικές μεμβράνες ελαστομερείς, πλαστομερείς και οξειδωμένης ασφάλτου με κατάλληλη επικάλυψη π.χ. λευκής ψηφίδας ή ακρυλικού μείγματος χρώματος λευκού, κ.λπ.
β2) Πολυμερείς μεμβράνες, λευκές (όπως θερμοπλαστικές PVC,  FPO, κ.λπ).

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά εκφράζονται σε τιμές, οι οποίες κυμαίνονται από 0 έως 1 (ή 0%-100%)

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σε επεμβάσεις μόνο σε δώματα (όχι σε επικλινείς στέγες) ή τοιχοποιίες. Το υλικό θα πρέπει να είναι η τελική επιφάνεια του δώματος.

Τα επιλεγμένα προϊόντα θα πρέπει να έχουν:

α) Υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία (στο φάσμα 300-2500nm) (Total Solar reflectance). Η ανακλαστικότητα είναι η ικανότητα μιας επιφάνειας να εκτρέπει την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία και περιλαμβάνεται τόσο η ακτινοβολία στο ορατό φάσμα, όσο και η υπέρυθρη και η υπεριώδης ακτινοβολία.
β) Υψηλό συντελεστή εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας (infrared emittance). Ο συντελεστής εκπομπής είναι μια παράμετρος που προσδιορίζει την ικανότητα ενός υλικού να αποβάλλει ποσά θερμότητας, υπό μορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας.

Τα όρια των συντελεστών, δίνονται στον πίνακα:

Ορολογία Σύμβολο Όριο για το Πρόγραμμα
(επικαλύψεις - χρώματα)
Όριο για το Πρόγραμμα
(μεμβράνες)
Ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία SR (-)  0.75 ≥ 0.60
Συντελεστής εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας           ε (-)  0.80 ≥ 0.80