Συγκροτήματα παραγωγής ψυχρού νερού και πύργοι ψύξης

Σύμφωνα και με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2423/86, για την σωστή εγκατάσταση και λειτουργία των συγκροτημάτων παραγωγής ψυχρού νερού, κατά την μελέτη, θα πρέπει να προβλέπονται:

 • Η θέση εγκατάστασης
 • Η αντοχή των φερόντων δομικών στοιχείων
 • Η κατάλληλη βάση τοποθέτησης
 • Ο σωστός τρόπος σύνδεσης με το δίκτυο του νερού και τα απαραίτητα όργανα και εξαρτήματα

Ο προκαταρτικός έλεγχος του ψυκτικού συγκροτήματος περιλαμβάνει:

 • Έλεγχο της σωστής υδραυλικής σύνδεσης (εισόδου – εξόδου νερού, όργανα και εξαρτήματα)
 • Έλεγχο της σωστής ηλεκτρικής σύνδεσης
 • Έλεγχο της σωστής λειτουργίας του αυτοματισμού
 • Ρύθμιση και έλεγχο όλων των οργάνων λειτουργίας και ασφάλειας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
 • Δοκιμαστική λειτουργία των αντλιών κυκλοφορίας νερού και έλεγχο της σωστής παροχής νερού μέσα από το συγκρότημα

Για τα αερόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα επιπλέον των παραπάνω ελέγχων γίνονται:

 • Έλεγχος της καθαριότητας των πτερυγίων
 • Έλεγχος της σωστής κυκλοφορίας του αέρα μέσα από τον συμπυκνωτή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
 • Έλεγχος των ανεμιστήρων (φορά περιστροφής κτλ)
 • Προστασίας από την Ηλιακή Ακτινοβολία εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Αυτόματος Έλεγχος

Για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του συστήματος κλιματισμού είναι απαραίτητος ο αυτόματος έλεγχος όλων των στοιχείων που απαρτίζουν το σύνολο της εγκατάστασης καθώς και των συνθηκών εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.

Ο αυτόματος έλεγχος που αφορά στις εγκαταστάσεις κλιματισμού εφαρμόζεται για:

 • Τον έλεγχο συνθηκών άνεσης
 • Τον έλεγχο ζωνών κλιματισμού
 • Τον έλεγχο της ενθαλπίας
 • Τη βέλτιστη εκκίνηση/στάση
 • Την επαναρρύθμιση θερμοκρασίας αέρα προσαγωγής
 • Τη βελτιστοποίηση λειτουργίας ψύκτη
 • Την αντιστάθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος
 • Το όριο παγετού - συμπύκνωσης
 • Τη χρονική καταγραφή γεγονότων
 • Την επιτήρηση κατανάλωσης καυσίμου και απόδοσης καύσης
 • Τον έλεγχο συχνότητας εκκίνησης πολλών μονάδων παραγωγής θερμότητας-ψύξης
 • Την κυκλική εναλλαγή εξοπλισμού κλιματισμού
 • Τον περιορισμό αιχμής ηλεκτρικής ζήτησης

Πρόγραμμα Δράσης Εξοικονόμησης Ενέργειας

Όπως αναφέρεται στον οδηγό Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Συστήματα HVAC του ΚΑΠΕ, κεφάλαιο 6, ο στόχος της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας απαιτεί αρχικά προσεκτικό σχεδιασμό της κάθε δράσης που θα αναληφθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Κατ’ αρχήν, πρέπει να εντοπιστούν και να υλοποιηθούν όσο το δυνατό συντομότερα τα μέτρα χαμηλού ή μηδενικού κόστους που μπορούν να εφαρμοστούν. Τα μέτρα που απαιτούν μεγαλύτερη επένδυση κεφαλαίου πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά, προκειμένου να εκτιμηθούν τα ενεργειακά και οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από την εφαρμογή τους. Αν κριθούν επικερδή, θα πρέπει επίσης να υλοποιούνται το συντομότερο δυνατό.

Προγραμματισμό και οργάνωση απαιτούν, επίσης, τόσο η συντήρηση του εξοπλισμού σε καλή κατάσταση, όσο και η διατήρηση της κινητοποίησης του προσωπικού σε υψηλά επίπεδα.

Απλά Μέτρα Εξοικονόμησης Ενέργειας

Θέρμανση Χώρων

 • Εξετάστε την περίπτωση αλλαγής καυσίμου (εάν ο λέβητάς σας μπορεί να λειτουργήσει χρησιμοποιώντας περισσότερα του ενός καύσιμα)
 • Ελέγξτε ότι οι χρονοδιακόπτες έχουν ρυθμιστεί στην ελάχιστη περίοδο και βεβαιωθείτε ότι οι θερμοστάτες των διαφόρων χώρων και τα συστήματα ελέγχου των θερμαντικών σωμάτων είναι ρυθμισμένα στα ελάχιστα επίπεδα που ικανοποιούν τις συνθήκες άνεσης
 • Βεβαιωθείτε ότι θερμαίνονται μόνο οι κατειλημμένοι χώροι και ότι η θέρμανση είναι κλειστή ή σε μειωμένο επίπεδο τις ώρες που αυτοί είναι κενοί
 • Αν διαθέτετε σύστημα κεντρικής ενεργειακής διαχείρισης (BEMS), ελέγξτε ότι λειτουργεί σωστά και βεβαιωθείτε ότι οι χειριστές του είναι εκπαιδευμένοι να το χρησιμοποιούν αποτελεσματικά
 • Μειώστε τη θερμοκρασία του νερού για τη θέρμανση των χώρων στην ελάχιστη τιμή, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες (απαραίτητη η ύπαρξη αντιστάθμισης)
 • Βεβαιωθείτε ότι οι αντλίες λειτουργούν μόνο όταν και όσο χρειάζεται

Εξαερισμός

 • Βεβαιωθείτε ότι η κύρια εγκατάσταση εξαερισμού και οι ανεμιστήρες στις τουαλέτες σταματούν να λειτουργούν όταν οι χώροι είναι κενοί
 • Ελέγξτε ότι τα παράθυρα δεν τα ανοίγουν οι ίδιοι οι χρήστες των χώρων, προκειμένου να αποφύγουν την υπερθέρμανση το χειμώνα (χρήσιμη η σύνδεση του συστήματος εξαερισμού με την θέση των ανοιγμάτων ανοικτά ή κλειστά)
 • Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νωπού αέρα είναι συμβατή με τα επίπεδα πληρότητας των χώρων

Κλιματισμός

 • Ρυθμίστε τη θερμοκρασία για την ψύξη στους 26°C ή ψηλότερα. Η χαμηλότερη ρύθμιση απαιτεί περισσότερη ενέργεια και μπορεί να λειτουργήσει ανταγωνιστικά με τη θέρμανση
 • Όπου ο σχεδιασμός του κτηρίου το επιτρέπει, βεβαιωθείτε ότι δεν εφαρμόζεται ψύξη και θέρμανση την ίδια στιγμή στην ίδια περιοχή του κτηρίου (μπορεί να χρειασθείτε τη βοήθεια συμβούλου ή ενός κατάλληλου μηχανικού σε αυτό το θέμα)
 • Βεβαιωθείτε ότι οι ψυκτικές μονάδες, π.χ. τα συστήματα ψυχρού νερού, δε λειτουργούν άσκοπα
 • Βεβαιωθείτε ότι οι ανεμιστήρες και οι αντλίες δε λειτουργούν όταν το σύστημα δε χρησιμοποιείται

Εξοπλισμός

Ενθαρρύνετε τους χρήστες των χώρων να σβήνουν τον οποιοδήποτε εξοπλισμό όταν αυτός δε χρησιμοποιείται

Συστήματα Ελέγχου

 • Βεβαιωθείτε ότι όλα τα συστήματα ελέγχου είναι καταλλήλως σηματοδοτημένα ώστε να υποδηλώνεται η λειτουργία τους και, αν χρειάζεται, οι νέες μειωμένες ρυθμίσεις τους
 • Αναθέστε ευθύνες για τη ρύθμιση των συστημάτων ελέγχου, την επιθεώρησή τους και τη βαθμονόμησή τους

Υλικά Κτηρίου

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι μονώσεις και τα στεγανωτικά βρίσκονται σε καλή κατάσταση

Συντήρηση

Τα ενεργειακά συστήματα που δε συντηρούνται κατάλληλα, καταναλώνουν μεγαλύτερα ποσά ενέργειας για να επιτύχουν τα ίδια επίπεδα άνεσης. Η καλή προληπτική συντήρηση διατηρεί το κόστος λειτουργίας χαμηλά, ενώ, ταυτόχρονα, βελτιώνεται η ποιότητα των υπηρεσιών, καθώς τα συστήματα αποδίδουν καλύτερα και χωρίς άσκοπο χρόνο λειτουργίας.

 
Ένα μεθοδικό πρόγραμμα συντήρησης θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τα ακόλουθα σημεία:

 • Τα φίλτρα αέρα, νερού και των άλλων υγρών, τα οποία υφίστανται κατά κόρον στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης, πρέπει να αντικαθίστανται στα συνιστώμενα από τον κατασκευαστή διαστήματα. Επιπλέον, οι επιφάνειες εναλλαγής θερμότητας, οι εσχάρες και οι άλλες είσοδοι και έξοδοι του αέρα πρέπει να διατηρούνται καθαρές και να μην καλύπτονται από άλλο εξοπλισμό ή επίπλωση
 • Θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά η λειτουργία των κεντρικών μονάδων και των συστημάτων ελέγχου
 • Οι μηχανοκίνητες βαλβίδες και οι πεταλούδες θα πρέπει να ανοίγουν και να κλείνουν εντελώς, χωρίς να κολλάνε
 • Οι θερμοστάτες και οι υγροστάτες πρέπει να δουλεύουν με ακρίβεια
 • Η βαθμονόμηση των συστημάτων ελέγχου πρέπει να εκτελείται τακτικά
 • Πρέπει να συντηρείται τακτικά το λεβητοστάσιο και να ελέγχεται η απόδοση της καύσης
 • Πρέπει να εντοπίζονται και να διορθώνονται άμεσα οι διαρροές νερού του κύριου δικτύου σωληνώσεων, καθώς αυτές οδηγούν σε διάβρωση, σπατάλη νερού και διάχυση θερμότητας