Το πρόβλημα της μεγάλης ενεργειακής κατανάλωσης

Η ενεργειακή απόδοση των κτηρίων είναι κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή.

Tα κτήρια, στην Ελλάδα, καταναλώνουν, περίπου, το 40% της τελικής ενέργειας, επιβαρύνοντας κατά μεγάλο ποσοστό τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Για τις συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες, τα κτήρια μας αποτελούν, ίσως, τα πιο ενεργοβόρα της Ευρώπης. Είναι πλέον, πλήρως αποδεκτό ότι απαιτείται η ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμισή τους. Αν δεν το κάνουμε, τότε μέχρι το 2020:

  • θα ξοδευτούν 21 δις ευρώ, για επιμέρους κτηριακές επεμβάσεις
  • θα υπάρξει αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 19%, σε σχέση με το 2010
  • οι Έλληνες πολίτες θα πληρώσουν 70 δις ευρώ, για να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες.

Η κοινωνική ανισότητα στην κατανάλωση ενέργειας

  • Μόνο το 28% των πολιτών χαμηλού εισοδήματος της πρωτεύουσας κατοικεί σε μονωμένα κτήρια, ενώ στα υψηλά εισοδήματα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 73%.
  • Μόνο το 8% των πολιτών χαμηλού εισοδήματος κατοικεί σε κτήρια με μόνωση και διπλά τζάμια, ενώ στα υψηλά εισοδήματα το ποσοστό είναι 63%.
  • Επιπλέον, το κόστος θέρμανσης στις χαμηλές εισοδηματικές τάξεις είναι κατά 127% μεγαλύτερο (ανά άτομο και ανά μονάδα επιφάνειας), σε σύγκριση με τις υψηλές εισοδηματικές τάξεις.

Τα αίτια

Τα αίτια του προβλήματος της μεγάλης ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων, είναι:

  • Η ύπαρξη της μεγάλης πλειοψηφίας των κτηρίων που κατασκευάστηκαν πριν το 1980, τα οποία δεν είναι θερμομονωμένα, απαιτούν πολύ μεγάλα ποσά ενέργειας για να εξασφαλίσουν τις συνθήκες άνεσης το χειμώνα.
  • Η κατά κανόνα μέτρια κατάσταση των συστημάτων θέρμανσης, οδηγεί σε μειωμένους βαθμούς απόδοσης και επομένως, σε αυξημένη κατανάλωση ενέργειας και περιβαλλοντική επιβάρυνση.
  • Η συνεχής αύξηση, τόσο σε αριθμό όσο και σε εγκατεστημένη ισχύ, των συστημάτων και συσκευών που καταναλώνουν ηλεκτρική, κυρίως ενέργεια.
  • Η ολοένα ισχυρότερη απαίτηση για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, ιδίως το καλοκαίρι, που σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους συσκευών, οδήγησε στην εγκατάσταση πάνω από 3.000.000 κλιματιστικών μονάδων, τα τελευταία 25 χρόνια.

Η Ελλάδα παρουσιάζει τρεις φορές μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας για τη θέρμανση κατοικιών από τη Φιλανδία, υπό ομογενοποιημένες κλιματικές συνθήκες.