Εφαρμογή: Εισαγωγή

Εισαγωγή

Το σύστημα κλιματισμού αποτελείται από το σύστημα θέρμανσης, ψύξης και αερισμού και εγκαθίσταται σε κτήρια του εμπορικού τομέα για τον έλεγχο των συνθηκών άνεσης και τη σωστή θερμική συμπεριφορά ενός χώρου.

Το σύστημα θέρμανσης σχεδιάζεται για να προσθέτει θερμική ενέργεια σε ένα χώρο, προκειμένου να διατηρείται κάποια επιλεγμένη θερμοκρασία αέρα, η οποία ειδάλλως δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί λόγω της ροής της θερμότητας προς το εξωτερικό περιβάλλον (απώλεια θερμότητας). Ένα σύστημα αερισμού έχει ως σκοπό να τροφοδοτεί με νωπό αέρα ένα χώρο. Τα συστήματα αερισμού μπορούν, και σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει, να χρησιμοποιούνται για να βελτιώνουν την ποιότητα του εσωτερικού αέρα και κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα επίπεδα άνεσης.

Το σύστημα ψύξης, σχεδιάζεται για να αφαιρεί θερμική ενέργεια από ένα χώρο. Αυτό είναι ανάγκη να γίνεται προκειμένου να διατηρείται η επιλεγμένη θερμοκρασία του αέρα, χαμηλότερη συγκριτικά με αυτή που, αλλιώς, θα επικρατούσε λόγω της αναπόφευκτης ροής θερμότητας τόσο από τις εσωτερικές πηγές της (άνθρωποι, συσκευές κλπ), όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον προς το εσωτερικό του χώρου (κέρδος θερμότητας).

Το σύστημα κλιματισμού, σύμφωνα με τον ορισμό της ASHRAE (Αμερικάνικη Ομοσπονδία των Μηχανικών Θέρμανσης, Κατάψυξης και Κλιματισμού), είναι μία συνάθροιση συνιστωσών, με μια καθορισμένη δομή και λειτουργία, που πρέπει να εκπληρώνει τέσσερις στόχους ταυτόχρονα. Αυτοί είναι ο έλεγχος:

 • της θερμοκρασίας του αέρα
 • της υγρασίας του αέρα
 • της κυκλοφορίας του αέρα
 • της ποιότητας του αέρα και
 • του θορύβου

Σε μεγάλο αριθμό κτηρίων, ο πλήρης κλιματισμός των χώρων τους δεν είναι πραγματικά απαραίτητος και μεγάλα ενεργειακά οφέλη μπορούν να επιτευχθούν με τη χρησιμοποίηση μηχανικού ή φυσικού εξαερισμού αντ' αυτού. Η χρήση του μηχανικού εξαερισμού ή του μερικού κλιματισμού (λειτουργία μικτού τρόπου) πρέπει επίσης να εξετάζεται πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης για τον κλιματισμό ολόκληρης της κτηριακής εγκατάστασης. Αυτές οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται νωρίς κατά τη διαδικασία σχεδιασμού.

Όπου ο κλιματισμός είναι απαραίτητος, έχει υπολογισθεί από μελέτες και επιβεβαιωθεί από πρακτικές, ότι μέχρι και το 30% του τυπικού ενεργειακού κόστους μπορεί να εξοικονομηθεί εάν ληφθεί πρόνοια για:

 • την κατάλληλη επιλογή του συστήματος
 • τον ενεργειακά συνειδητό σχεδιασμό της εγκατάστασης
 • τον καλό έλεγχο του συστήματος
 • την αποτελεσματική λειτουργία και συντήρηση του συστήματος

Πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι ακόμη και το καταλληλότερα επιλεγμένο σύστημα κλιματισμού μπορεί να είναι ακριβό στη λειτουργία του εάν δεν είναι σωστά εγκατεστημένο, ρυθμισμένο, ελεγχόμενο και συντηρούμενο. Για το λόγο αυτό θα δοθούν αρκετά στοιχεία που, εκτιμάται ότι, θα διευκολύνουν τους εν δυνάμει χρήστες ή σχεδιαστές αυτών των συστημάτων, ώστε να λάβουν κάποια μέτρα σχεδιασμού, σωστής εφαρμογής και ενεργειακής διαχείρισης σε ήδη υπάρχοντα ή υπό σχεδιασμό συστήματα θέρμανσης, δροσισμού και εξαερισμού χώρων.

Από τα συνηθέστερα σφάλματα τα οποία εντοπίζονται στις εγκαταστάσεις κλιματισμού αφορούν:

Σφάλματα σχεδιασμού

 • στην υπερδιαστασιολόγηση εγκαταστάσεων παραγωγής θέρμανσης και ψύξης
 • στην προσαρμογή σε μερικά φορτία
 • στο διαχωρισμό των ζωνών κλιματισμού
 • στον έλεγχο της εγκατάστασης
 • στην ανεπαρκή αξιοποίηση της απορριπτόμενης θερμότητας
 • στην ανεπαρκή αξιοποίηση του φυσικού αερισμού όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές
 • σε λανθασμένες στρατηγικές αερισμού

Σφάλματα εφαρμογής, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης

 • επιλογή εξοπλισμού με μόνο κριτήριο το ελάχιστο κόστος προμήθειας και εγκατάστασης
 • λανθασμένη τοποθέτηση ελεγκτών συνθηκών άνεσης
 • ανακατασκευές και αναδιατάξεις των χώρων ακυρώνοντας στην πράξη τον αρχικό σχεδιασμό του συστήματος κλιματισμού με αποτέλεσμα την λανθασμένη διαρρύθμιση σε σχέση με τις θέσεις των στομίων, μονάδων ανεμιστήρων στοιχείων κλπ
 • λανθασμένη ρύθμιση παραμέτρων λειτουργίας των εγκαταστάσεων καθώς και των συνθηκών άνεσης, π.χ. έχει υπολογισθεί ότι η μείωση της μέσης θερμοκρασίας του δωματίου, κατά την περίοδο θέρμανσης, αποφέρει εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 6% ανά βαθμό Κελσίου. Σε κάθε περίπτωση η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του χειμώνα θα πρέπει να ρυθμίζεται στους 20oC ενώ το θέρος στους 26oC ανεπαρκής συντήρηση κλπ