Αντεστραμμένο δώμα

Πηγή: Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Α.Π.Θ.

Αποτελεί κατασκευαστικά μία εύκολη παρέμβαση, που απαιτεί ωστόσο να προσεχθούν κάποια σημεία. Έτσι, είναι απαραίτητη η προσεκτική διαμόρφωση των κλίσεων του δώματος, γιατί η μακρόχρονη συσσώρευση έστω και μικρών ποσοτήτων νερού οδηγεί σε σχετική μείωση της θερμομονωτικής ικανότητας του συστήματος.

Η θερμομόνωση τοποθετείται αφού ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες του δώματος, για την αποφυγή τραυματισμών του υλικού. Προσοχή πρέπει να δίνεται στην επιλογή του υλικού, καθώς αυτό πρέπει να είναι υλικό με μεγάλη αντοχή σε θλίψη και ελάχιστη υδατοαπορρόφηση. Προσοχή πρέπει να δίνεται στη διαμόρφωση των αρμών της θερμομόνωσης. Οι πλάκες της θερμομόνωσης είναι σημαντικό να διασταυρώνονται έτσι ώστε να μην συμπίπτουν οι κάθετες ακμές τους. Επίσης πρέπει να εφαρμόσουν καλά γύρω από προεξοχές, ανακάμψεις και απορροές όμβριων υδάτων. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δημιουργία σωστών απολήξεων στις θέσεις υδρορροών και η σωστή στεγάνωση των περιοχών αυτών, ώστε να αποτρέπεται η διείσδυση του νερού και να δημιουργείται βατή και ενιαία τελική επιφάνεια. Στην περίπτωση που η τελική στρώση είναι χαλίκι, οι σχάρες των υδρορροών μπορεί να είναι υπερυψωμένες πάνω σε διαχωριστικό δακτύλιο, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος απόφραξης.

Τέλος, η στεγάνωση πρέπει να εφαρμόζεται περιμετρικά, όπου υπάρχουν στηθαία, να γυρίζει τουλάχιστον 30 cm πάνω από την τελική επιφάνεια του δώματος.