Αντικατάσταση υπαρχόντων υαλοπινάκων

Εργασίες απομάκρυνσης υπαρχόντων υαλοπινάκων

Η αντικατάσταση υαλοπινάκων απαιτεί προσεκτική απομάκρυνση των υπαρχόντων υαλοπινάκων και τοποθέτηση των νέων.
Η διαδικασία αντικατάστασης των υαλοπινάκων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το υλικό του υπάρχοντος πλαισίου.

Τα πλαίσια υαλοπινάκων μπορεί να είναι:

  • Ξύλινα
  • Αλουμινίου
  • Σιδερένια

Η απομάκρυνση των υαλοστασίων από ξύλινα πλαίσια περιλαμβάνει την απομάκρυνση της κάθε βίδας ή πρόκας που στερεώνει το τζάμι και στη συνέχεια την αποκόλληση του στόκου ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί ο υαλοπίνακας.

Σχήμα 1. Απομάκρυνση υαλοπίνακα (Φωτογραφία από http://doverprojects.blogspot.com/2009/02/replacing-broken-window-glass.html)

Η απομάκρυνση του υαλοπίνακα από πλαίσιο αλουμινίου περιλαμβάνει την αφαίρεση της περιμετρικής στεγάνωσης πλαστικού στεγανοποίησης.

Το κόστος απομάκρυνσης υαλοπίνακα για οποιοδήποτε πλαίσιο εξαρτάται από:

  1. Όροφο κατοικίας
  2. Βάρος υαλοπίνακα
  3. Διαστάσεις υαλοπίνακα

Τα τρία ανωτέρω κριτήρια καθορίζουν την αναγκαιότητα χρήσης ειδικού μηχανήματος συγκράτησης υαλοπίνακα ή γερανού τόσο κατά την απομάκρυνση του απλού όσο και κατά την τοποθέτηση του νέου υαλοπίνακα.

 

Εργασίες προετοιμασίας πλαισίου και τοποθέτησης νέου υαλοπίνακα

Εργασία προετοιμασίας πλαισίου για την τοποθέτηση του νέου υαλοπίνακα χαμηλής εκπομπής (low-e)

H παρούσα φάση εξαρτάται και πάλι από το είδος του πλαισίου και κυρίως από το πλάτος του ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον υαλοτοποθέτη να ανοίξει τις πατούρες που απαιτούνται για την εισαγωγή και επιτυχή στερέωση του διπλού υαλοπίνακα Low-e.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διάνοιξη των απαιτούμενων πατούρων χρησιμοποιούνται ειδικά πλαίσια που περιβάλλουν τους νέους υαλοπίνακες με όλες τις απαραίτητες στεγανώσεις και παρεμβύσματα και φέρουν κατάλληλες προεξοχές κατακόρυφες ή πλαϊνές για την τοποθέτησή τους στο υπάρχον πλαίσιο.

Τελική τοποθέτηση νέου υαλοπίνακα χαμηλής εκπομπής (low-e)

Οι υαλοπίνακες πρέπει να τοποθετούνται και να στηρίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η μετακίνησή τους από την επίδραση των φορτίων που προορίζονται να δεχθούν (ίδιο βάρος, ανεμοπίεση, δονήσεις, κλπ). Μετά την εισαγωγή του υαλοπίνακα θα πρέπει να τοποθετηθούν ειδικές κόλλες και υλικά σφράγισης και στεγανοποίησης των αρμών στη περίμετρο του υαλοπίνακα τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.

Επιπλέον όλα τα προϊόντα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους. Για παράδειγμα στην επιλογή υλικών μεταξύ της αρμολόγησης – στεγάνωσης και υαλοπίνακα υπάρχουν προϊόντα που μπορούν να προσβάλλουν τα πλαστικά ενδιάμεσα φύλλα των υαλοπινάκων ή το στεγανωτικό υλικό που χρησιμοποιείται. Τέτοια προϊόντα έχουν συνήθως βάση από ανόργανα ή οργανικά έλαια ή ασφαλτικά ή ακόμη και προϊόντα όξινης αντίδρασης και θα πρέπει να αποφεύγονται.

Επίσης στη επιλογή υλικών μεταξύ αρμολόγησης-στεγάνωσης και πλαισίων:

  • Μαστίχες με όξινη αντίδραση μπορεί να επιφέρουν αλλοιώσεις στα μεταλλικά πλαίσια και τις πατούρες.
  • Ορισμένα μεταλλικά χρωστικά σε μαστίχες μπορούν με την παρουσία υγρασίας να σχηματίσουν ζεύγος διάβρωσης πλαισίων.
  • Σε περίπτωση ξύλινων κουφωμάτων μπορεί να αναπτυχθεί είτε φυσική είτε χημική αλληλεπίδραση μεταξύ των συστατικών ορισμένων προϊόντων εμποτισμού του ξύλου ή/και τελικής στρώσης και των συστατικών της μαστίχας.