Αποφυγή θερμογεφυρών

Θερμογέφυρες είναι τα σημεία ή οι επιφάνειες του κελύφους με σημαντική μείωση της θερμικής αντίστασης των δομικών στοιχείων σε σχέση με τις λοιπές επιφάνειες, που αποτελούν σημαντική πηγή θερμικών απωλειών. Εμφανίζονται δε, κατεξοχήν στην διεπιφάνεια δύο διαφορετικών δομικών στοιχείων ή δύο ίδιων δομικών στοιχείων διαφορετικού πάχους, σε συνδέσεις εξωτερικών δομικών στοιχείων και πλευρικά γύρω από ανοίγματα. Απάντηση στα προβλήματα των θερμογεφυρών δίνει, σε μεγάλο βαθμό, η εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων θερμομόνωσης.

Ένα προσεκτικά μονωμένο κτήριο με την απαιτούμενη από τους ισχύοντες κανονισμούς θερμομόνωση, καλύπτει εν γένει τις ανάγκες ενός σωστά σχεδιασμένου από ενεργειακή άποψη κτηρίου, αρκεί να προσεχθεί η μόνωση όλων των δομικών στοιχείων ώστε να αποφεύγονται οι θερμογέφυρες, που εμφανίζονται συνήθως σε αμόνωτα ή περιορισμένης μονωτικής ικανότητας στοιχεία του κελύφους δίπλα σε καλά μονωμένα στοιχεία, οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν προβληματικά σημεία στην οικοδομή, με μεγάλη διαφυγή θερμότητας ακόμα και συμπύκνωση υδρατμών.