Εφαρμογή: Εισαγωγή

Η πολυπλοκότητα των συστημάτων που εφαρμόζονται στα σύγχρονα κτίρια, απαιτεί τη χρήση βέλτιστου ελέγχου. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών σημειώνεται ταχεία σύγκλιση των τεχνολογιών Πληροφορικής, Μικροηλεκτρονικής και Συστημάτων Ελέγχου, γεγονός που οδηγεί σε πρωτοποριακές προσεγγίσεις και λύσεις για προβλήματα που σχετίζονται με την ενέργεια και τους αυτοματισμούς κτιρίων.

Ο τρόπος καταγραφής των δεδομένων που είναι απαραίτητα για την διαχείριση του εσωτερικού περιβάλλοντος και της ενέργειας στα κτίρια είναι σημαντικός για την ορθότητα της πληροφορίας που καταγράφει και διαχειρίζεται το σύστημα. Με την εγκατάσταση BEMS εξασφαλίζεται:

  • Επίτευξη θερμικής άνεσης στο εσωτερικό του κτιρίου
  • Επίτευξη οπτικής άνεσης στο εσωτερικό του κτιρίου
  • Επίτευξη ικανοποιητικών επιπέδων της ποιότητας του εσωτερικού αέρα
  • Εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Πρόβλεψη και διαχείριση ενεργειακής ζήτησης

Η συχνότητα καταγραφής και η ακρίβεια των μετρήσεων (τόσο όσον αφορά την ακρίβεια των αισθητήρων όσο και τα σημαντικά ψηφία των μετρήσεων) αποτελούν καθοριστικές παραμέτρους για την αποδοτικότητα του συστήματος διαχείρισης.

Στις ακόλουθες παραγράφους παρουσιάζονται οι απαιτήσεις που σχετίζονται με την εγκατάσταση BEMS την συλλογή και καταγραφή των δεδομένων καθώς επίσης και κάποιες βασικές κατευθύνσεις για την ορθή λειτουργία.