Επιλογή ψυχρού υλικού - Μεμβράνες

Οι μεμβράνες χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες:

Α) Ασφαλτικές μεμβράνες

Πρόκειται για προκατασκευασμένα εύκαμπτα φύλλα σε διάφορα πάχη με βάση μείγματα ασφάλτου, στα οποία προστίθενται για την βελτίωση των ιδιοτήτων τους και οργανικές ύλες. Περιλαμβάνουν επίσης αδρανή πρόσμικτα, τον ενδιάμεσο φορέα (οπλισμό) και κατάλληλη επικάλυψη. Διακρίνονται βασικά σε πλαστομερείς ( APP ), ελαστομερείς ( SBS ) και οξειδωμένης ασφάλτου.

Διατίθενται σε μορφή ρολών ενώ εφαρμόζονται με διάφορες μεθόδους, όπως θερμοσυγκόλληση (φλόγιστρο), καυτή άσφαλτο, συγκόλληση εν ψυχρώ. Η επικάλυψη της εξωτερικής επιφάνειας αποτελείται από λευκή ψηφίδα ή/και λευκή ακρυλική επικάλυψη εργοστασιακά εφαρμοσμένη και προστατεύει τη μεμβράνη από τις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία.

Β) Πολυμερείς μεμβράνες

Οι πολυμερείς μεμβράνες είναι επίσης προκατασκευασμένα φύλλα σε μορφή ρολού που εφαρμόζονται στην οροφή με κόλληση και μηχανική στερέωση. Χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες όπως θερμοπλαστικές ( TPO , PVC κλπ.) οι οποίες είναι λευκές και ιδιαίτερα ανακλαστικές, και άλλες.

Οι μεμβράνες:

  • Έχουν σημαντικές μηχανικές αντοχές, καθώς και υψηλή αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία, θερμοκρασιακές μεταβολές, καιρικές συνθήκες και τη γήρανση.
  • Χρησιμοποιούνται για τη στεγάνωση πολλών τύπων δωμάτων
  • Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής (10 – 15 χρόνια)
  • Έχουν υψηλότερο κόστος υλικού και εγκατάστασης συγκριτικά με τις επικαλύψεις ελαστομερούς και η τοποθέτησή τους πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένα συνεργεία που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και εμπειρία
  • Η επικάλυψη μεμβρανών με φύλλα αλουμινίου χαρακτηρίζεται από υψηλή ανακλαστικότητα, αλλά λόγω του χαμηλού συντελεστή εκπομπής που οφείλεται στην παρουσία αλουμινίου, οδηγεί σε υψηλότερες επιφανειακές θερμοκρασίες συγκριτικά με τις λευκές επικαλύψεις.

Για να ενταχθεί ένα υλικό στην κατηγορία των μεμβρανών στα πλαίσια της παρέμβασης των ψυχρών υλικών θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις όσον αφορά την ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία και το συντελεστή εκπομπής:

Πριν από την επιλογή ενός συγκεκριμένου προϊόντος θα πρέπει να εξετάζονται οι τιμές αυτών των ιδιοτήτων ενώ κάθε προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποίηση η οποία έχει χορηγηθεί από αναγνωρισμένα εργαστήρια.

Τα βασικά χαρακτηριστικά μιας ασφαλτικής μεμβράνης, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή του κατάλληλου τύπου σε μια εφαρμογή, είναι:

  • Ο τύπος του ασφαλτικού μείγματος, που είναι το κύριο συστατικό της.
  • Ο εσωτερικός οπλισμός, που είναι ύφασμα για τη σταθεροποίηση και ενίσχυση της μεμβράνης (βάρος του υφάσματος σε gr/m2 ).
  • H άνω και κάτω επικάλυψή της.
  • Tο πάχος της και το βάρος της σε kg/m2
  • Η αντοχή στο ψύχος (σε βαθμούς κελσίου)

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα κριτήρια επιλογής των ασφαλτικών μεμβρανών αναλύονται στην « ΠΕΤΕΠ 03-06-01-01 Στεγανώσεις δωμάτων –στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες » ενώ οι τιμές των παραμέτρων για κάθε προϊόν αναφέρονται στο φύλλο τεχνικών προδιαγραφών.
 
Η ποιότητα των πολυμερών μεμβρανών εξαρτάται επίσης από μεγάλο αριθμό παραμέτρων όπως το πάχος, αντοχή σε θραύση, επιμήκυνση θραύσης, αντοχή σε διάτρηση, αντοχές σε γήρανση κλπ. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα κριτήρια επιλογής των πολυμερών μεμβρανών αναλύονται στην « ΠΕΤΕΠ 03-06-01-02: Στεγάνωση δωμάτων –στεγών με μεμβράνες PVC » ενώ οι τιμές των παραμέτρων για κάθε προϊόν αναφέρονται στο φύλλο τεχνικών προδιαγραφών.
 
Όλες οι μεμβράνες πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE.
 
Η επιλογή και εφαρμογή των προϊόντων αυτών θα πρέπει να γίνεται μόνο από εφαρμοστές που διαθέτουν εμπειρία, καλές συστάσεις και εξειδικευμένο συνεργείο για την εφαρμογή μεμβρανών.
 
Για τη διασφάλιση της ποιότητας της εφαρμογής, είναι απαραίτητο να γίνει ορθή εγκατάσταση του υλικού σύμφωνα με τις υποδείξεις παραγωγού (τρόπος εφαρμογής, συνθήκες εφαρμογής, συντήρηση) οι οποίες αναφέρονται στο φύλλο τεχνικών προδιαγραφών του προϊόντος (Οι οδηγίες που περιέχονται στις « ΠΕΤΕΠ 03-06-01-01 Στεγανώσεις δωμάτων –στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες » και « ΠΕΤΕΠ 03-06-01-02 Στεγάνωση δωμάτων –στεγών με μεμβράνες PVC », όπου αυτές μπορούν να εφαρμοστούν, μπορούν να ακολουθηθούν ως σύσταση).
 
Ο εφαρμοστής θα πρέπει να δίνει εγγύηση για την εφαρμογή.