Εσωτερική θερμομόνωση (κάθετα αδιαφανή δομικά στοιχεία)

Πηγή: Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Α.Π.Θ.

Πρόκειται για μία εύκολα υλοποιήσιμη λύση, καθώς όλες οι εργασίες γίνονται από το εσωτερικό του κτηρίου χωρίς να απαιτείται η χρήση ικριωμάτων. Η αποφυγή των θερμογεφυρών είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με την εξωτερική θερμομόνωση, ενώ υπάρχει και μείωση του ωφέλιμου χώρου. Για την κατασκευή του μεταλλικού σκελετού και τη στερέωση των γυψοσανίδων πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του παραγωγού του συστήματος.