Εσωτερική θερμομόνωση κεκλιμένων ξύλινων στεγών στην τελευταία πλάκα

Πηγή: Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Α.Π.Θ.

Στην περίπτωση αυτή δεν γίνεται κάποια ιδιαίτερη κατασκευή επί της στέγης. Πρόκειται ίσως για την πιο οικονομική λύση θερμομόνωσης της στέγης καθώς η εφαρμογή του υλικού γίνεται με απλή επίστρωση και στερέωσή του σημειακά.

Σημαντικό είναι το θερμομονωτικό υλικό να τοποθετείται αδιάκοπα στο υφιστάμενο δομικό στοιχείο σε όλη την επιφάνεια της πλάκας. Επιπρόσθετα, για την εξασφάλιση πρόσβασης στο χώρο της στέγης και την προστασία του μονωτικού υλικού, είναι δυνατή η χρήση φύλλων επικάλυψης.