Γενικά

Κατά την εφαρμογή θερμομόνωσης, εκτός των θερμικών χαρακτηριστικών του υλικού ή δομικού στοιχείου πρέπει να εξετασθούν διάφορες κατασκευαστικές και τεχνικές παράμετροι όπως:

  • τα απαιτούμενα θερμικά χαρακτηριστικά με τη σχετική πιστοποίηση,
  • η επιθυμητή διάσταση (π.χ. πάχος υλικού),
  • η θέση της επιφάνειας που πρόκειται να προστατευτεί,
  • η θέση της μονωτικής στρώσης στο δομικό στοιχείο (εσωτερικά ή εξωτερικά),
  • η συναρμογή και η θερμική σχέση με άλλα δομικά στοιχεία (ιδιαίτερα για την αποφυγή θερμογεφυρών).

Η επιλογή ενός θερμομονωτικού υλικού σχετίζεται και με παράγοντες που δεν περιλαμβάνονται στις φυσικές του ιδιότητες, όπως το κόστος αγοράς, η επάρκειά του στην αγορά, καθώς επίσης και οι δυνατότητες μεταφοράς και σωστής τοποθέτησής του.

Βιβλιογραφία

  1. ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01: Θερμομονώσεις δωμάτων
  2. ΠΕΤΕΠ 03-06-02-03: Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών