Κόστη σχετιζόμενα με το σύστημα φωτισμού

Αρχικό κόστος επένδυσης σε ετήσια βάση

QI=I*(i(1+i)n/[(1+i)n-1]

Όπου Ι το αρχικό κόστος αγοράς- μελέτης- εγκατάστασης ( σε €) , i το ετήσιο επιτόκιο (σε δεκαδική μορφή δηλ. π.χ. 0.05) και n το έτος (1ο, 2ο ....)

Ετήσιο Κόστος λειτουργίας

Q1=n*c*t*P*10-5 (σε €)

Όπου n ο αριθμός των φωτιστικών, c το κόστος της ενέργειας (λεπτά/kWh), t ο αριθμός των ωρών ετήσια βάση λειτουργίας του συστήματος και P η ισχύς του φωτιστικού (λαμπτήρες + ballast).

Ετήσιο κόστος αντικατάστασης λαμπτήρων

Q2=nLAMP*cLAMP*(t/tLAMP)*(1+k) (σε €)

Όπου nLAMP ο αριθμός των λαμπτήρων , cLAMP το κόστος λαμπτήρα (€), t ο αριθμός των ωρών ετήσια βάση λειτουργίας του συστήματος (σε ώρες) , tLAMP η ονομαστική διάρκεια ζωής (σε ώρες) και k το ποσοστό αστοχιών των λαμπτήρων μέχρι την ομαδική αλλαγή λαμπτήρων.

H οικονομική ανάλυση εναλλακτικών λύσεων βασίζεται στα αρχικά στάδια σε απλούς οικονομικούς δείκτες όπως ο χρόνος αποπληρωμής είτε σε πιο σύνθετους όπως η παρούσα αξία.