Εφαρμογή: Μόνωση

Γενικά

Κατά την εφαρμογή θερμομόνωσης, εκτός των θερμικών χαρακτηριστικών του υλικού ή δομικού στοιχείου πρέπει να εξετασθούν διάφορες κατασκευαστικές και τεχνικές παράμετροι όπως

  • τα απαιτούμενα θερμικά χαρακτηριστικά με τη σχετική πιστοποίηση,
  • η επιθυμητή διάσταση (π.χ. πάχος υλικού),
  • η θέση της επιφάνειας που πρόκειται να προστατευτεί,
  • η θέση της μονωτικής στρώσης στο δομικό στοιχείο (εσωτερικά ή εξωτερικά),
  • η συναρμογή και η θερμική σχέση με άλλα δομικά στοιχεία (ιδιαίτερα για την αποφυγή θερμογεφυρών).

Η επιλογή ενός θερμομονωτικού υλικού σχετίζεται και με παράγοντες που δεν περιλαμβάνονται στις φυσικές του ιδιότητες, όπως το κόστος αγοράς, η επάρκειά του στην αγορά, καθώς επίσης και οι δυνατότητες μεταφοράς και σωστής τοποθέτησής του.

Βιβλιογραφία

  1. ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01: Θερμομονώσεις δωμάτων
  2. ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02: Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων
  3. ΠΕΤΕΠ 03-06-02-04 Συστήματα εξωτερικών θερμομονώσεων (ΣΕΘ) με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα οργανικά επιχρίσματα

Αποφυγή θερμογεφυρών

Θερμογέφυρες είναι τα σημεία ή οι επιφάνειες του κελύφους με σημαντική μείωση της θερμικής αντίστασης των δομικών στοιχείων σε σχέση με τις λοιπές επιφάνειες, που αποτελούν σημαντική πηγή θερμικών απωλειών. Εμφανίζονται δε κατεξοχήν στην διεπιφάνεια δύο διαφορετικών δομικών στοιχείων ή δύο ίδιων δομικών στοιχείων διαφορετικού πάχους, σε συνδέσεις εξωτερικών δομικών στοιχείων και πλευρικά γύρω από ανοίγματα. Απάντηση στα προβλήματα των θερμογεφυρών δίνει, σε μεγάλο βαθμό, η εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων θερμομόνωσης.

Ένα προσεκτικά μονωμένο κτήριο με την απαιτούμενη από τους ισχύοντες κανονισμούς θερμομόνωση, καλύπτει εν γένει τις ανάγκες ενός σωστά σχεδιασμένου από ενεργειακή άποψη κτηρίου, αρκεί να προσεχθεί η μόνωση όλων των δομικών στοιχείων ώστε να αποφεύγονται οι θερμογέφυρες, που εμφανίζονται συνήθως σε αμόνωτα ή περιορισμένης μονωτικής ικανότητας στοιχεία του κελύφους δίπλα σε καλά μονωμένα στοιχεία, οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν προβληματικά σημεία στην οικοδομή, με μεγάλη διαφυγή θερμότητας ακόμα και συμπύκνωσ η υδρατμών.

Εξωτερική θερμομόνωση

Πηγή: Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Α.Π.Θ.

Απαραίτητος, για την αποφυγή προβλημάτων αλλά και της απρόβλεπτης αύξησης του κόστους εφαρμογής του συστήματος, είναι ο έλεγχος της κατάστασης του υφιστάμενου δομικού στοιχείου και η προεργασία για την αποφυγή αστοχιών και θερμογεφυρών. Η εξωτερική θερμομόνωση δεν πρέπει να τραυματίζεται από ύστερες επεμβάσεις καθώς μπορεί να καταστραφεί το υλικό και να απαιτηθούν τοπικές επιδιορθωτικές επεμβάσεις.

Ανάλογα με το ύψος της τοιχοποιίας, οι θερμομονωτικές πλάκες, εκτός από την επικόλλησή τους, πακτώνονται με ειδικά πλαστικά βύσματα, ώστε να εξασφαλίζεται πρόσθετη μηχανική στερέωση. Προσοχή πρέπει να δίνεται στους αρμούς της θερμομόνωσης: οι πλάκες του υλικού είναι σημαντικό να διασταυρώνονται έτσι, ώστε να μην συμπίπτουν οι κατακόρυφες ακμές τους. Όλα τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ΕΝ13499 ή ΕΝ 14500 ή κατά ETAG 004.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες εφαρμογής του παραγωγού του συστήματος, ενώ η «ΠΕΤΕΠ 03-06-02-04 Συστήματα εξωτερικών θερμομονώσεων (ΣΕΘ) με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα οργανικά επιχρίσματα» μπορεί να ακολουθηθεί ως σύσταση.

Συμβατικό δώμα

Πηγή: Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Α.Π.Θ.

Κατά την κατασκευή του συμβατικού δώματος το φράγμα υδρατμών πρέπει να είναι τόσο πιο αδιαπέραστο, όσο πιο αδιαπέραστη είναι η τελική στεγάνωση και επικάλυψη. Είναι απαραίτητη η προσεκτική διαμόρφωση των κλίσεων του δώματος, γιατί η μακροχρόνια συσσώρευση έστω και μικρών ποσοτήτων νερού μπορεί να οδηγήσει σε κατασκευαστικές αστοχίες. Στη στρώση κλίσεων πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην κατασκευή και στεγάνωση των αρμών διαστολής. Η θερμομόνωση τοποθετείται αφού ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες του δώματος, για την αποφυγή τραυματισμών του υλικού.

Προσοχή πρέπει να δίνεται στην επιλογή του υλικού, καθώς αυτό πρέπει να διαθέτει μεγάλη αντοχή σε θλίψη και ελάχιστη υδατοαπορρόφηση. Προσοχή πρέπει να δίνεται στην κατασκευή των αρμών της θερμομόνωσης: οι πλάκες της θερμομόνωσης είναι σημαντικό να διασταυρώνονται έτσι ώστε να μην συμπίπτουν οι κάθετες ακμές τους. Επίσης πρέπει να εφαρμόσουν καλά γύρω από προεξοχές, ανακάμψεις και απορροές όμβριων υδάτων.

Τέλος, η στεγάνωση πρέπει περιμετρικά, όπου υπάρχουν στηθαία, να γυρίζει τουλάχιστον 30 cm πάνω από την τελική επιφάνεια του δώματος.

Η «ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01 Θερμομονώσεις δωμάτων» μπορεί να ακολουθηθεί ως σύσταση.

Αντεστραμμένο δώμα

Πηγή: Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Α.Π.Θ.

Αποτελεί κατασκευαστικά μία εύκολη παρέμβαση, που απαιτεί ωστόσο να προσεχθούν κάποια σημεία. Έτσι, είναι απαραίτητη η προσεκτική διαμόρφωση των κλίσεων του δώματος, γιατί η μακρόχρονη συσσώρευση έστω και μικρών ποσοτήτων νερού οδηγεί σε σχετική μείωση της θερμομονωτικής ικανότητας του συστήματος.

Η θερμομόνωση τοποθετείται αφού ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες του δώματος, για την αποφυγή τραυματισμών του υλικού. Προσοχή πρέπει να δίνεται στην επιλογή του υλικού, καθώς αυτό πρέπει να είναι υλικό με μεγάλη αντοχή σε θλίψη και ελάχιστη υδατοαπορρόφηση. Προσοχή πρέπει να δίνεται στη διαμόρφωση των αρμών της θερμομόνωσης. Οι πλάκες της θερμομόνωσης είναι σημαντικό να διασταυρώνονται έτσι ώστε να μην συμπίπτουν οι κάθετες ακμές τους. Επίσης πρέπει να εφαρμόσουν καλά γύρω από προεξοχές, ανακάμψεις και απορροές όμβριων υδάτων. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δημιουργία σωστών απολήξεων στις θέσεις υδρορροών και η σωστή στεγάνωση των περιοχών αυτών, ώστε να αποτρέπεται η διείσδυση του νερού και να δημιουργείται βατή και ενιαία τελική επιφάνεια.

Στην περίπτωση που η τελική στρώση είναι χαλίκι, οι σχάρες των υδρορροών μπορεί να είναι υπερυψωμένες πάνω σε διαχωριστικό δακτύλιο, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος απόφραξης. Τέλος, η στεγάνωση πρέπει περιμετρικά, όπου υπάρχουν στηθαία, να γυρίζει τουλάχιστον 30 cm πάνω από την τελική επιφάνεια του δώματος.

Δάπεδο πάνω από πιλοτή

Πηγή: Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Α.Π.Θ.

Απαραίτητος για την αποφυγή προβλημάτων αλλά και αύξησης του κόστους εφαρμογής του συστήματος είναι ο έλεγχος της κατάστασης του υφιστάμενου δομικού στοιχείου, για τον εντοπισμό και την επιδιόρθωση τυχόν αποσαρθρώσεων, οι οποίες πρέπει να επιδιορθωθούν πριν οποιαδήποτε αναδρομική θερμομόνωση εφαρμοσθεί. Στη συνέχεια η θερμομόνωση της πιλοτής γίνεται με την εφαρμογή της τεχνικής του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης και ισχύον οι ίδιες επισημάνσεις.

Τα δοκάρια του υπόστυλου χώρου, αν δεν θερμομονωθούν περιμετρικά, θα αποτελέσουν θερμογέφυρες. Για το λόγο αυτό συνιστάται η συνολική θερμομόνωσή τους.

Εσωτερική θερμομόνωση κεκλιμένων στεγών από σκυρόδεμα

Πηγή: Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Α.Π.Θ.

Υπάρχουν δύο δυνατότητες θερμομόνωσης της στέγης:

Α) εφαρμόζεται εσωτερικά ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, όπου οι πλάκες του θερμομονωτικού υλικού επικολλώνται με κόλλα και στερεώνονται με βύσματα και στη συνέχεια επιχρίζονται,

Β) στην εσωτερική πλευρά της στέγης αναπτύσσεται ένας μεταλλικός κάνναβος από λεπτούς πήχεις, που στερεώνεται σε αυτήν με ισχυρά βύσματα ή προτοποθετημένα άγκιστρα.

Οι πλάκες του θερμομονωτικού υλικού στερεώνονται στα ενδιάμεσα κενά του καννάβου με βύσματα ή επικολλώνται με κόλλα. Αναλόγως του επιθυμητού αισθητικού αποτελέσματος η όλη κατασκευή επενδύεται με γυψοσανίδες, μοριοσανίδες, ινοσανίδες, αντικολλητές πλάκες ξύλου ή με άλλα πετάσματα, που στερεώνονται επάνω στους πήχεις του καννάβου.

Εξωτερική θερμομόνωση κεκλιμένων μεταλλικών στεγών

Πηγή: Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Α.Π.Θ.

Πρόκειται ίσως για την πιο εύκολη και οικονομική λύση θερμομόνωσης της μεταλλικής στέγης καθώς η εφαρμογή του υλικού μπορεί να γίνει είτε με απλή επίστρωση και συγκόλληση, είτε με μηχανική στερέωσή του σημειακά. Το θερμομονωτικό υλικό πρέπει να στεγανοποιείται εξωτερικά.

Η στεγανοποίηση μπορεί να γίνει με μεμβράνες που είτε στερεώνονται με μηχανικές στηρίξεις – βίδες και ροδέλες – είτε συγκολλώνται απευθείας στη θερμομονωτική στρώση. Σημαντικό είναι το θερμομονωτικό υλικό να τοποθετείται αδιάκοπα στο υφιστάμενο δομικό στοιχείο σε όλη την επιφάνεια της στέγης.          

Εσωτερική θερμομόνωση κεκλιμένων στεγών στην τελευταία πλάκα

Πηγή: Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Α.Π.Θ.

Στην περίπτωση αυτή δεν γίνεται κάποια ιδιαίτερη κατασκευή επί της στέγης. Πρόκειται ίσως για την πιο οικονομική λύση θερμομόνωσης της στέγης καθώς η εφαρμογή του υλικού γίνεται με απλή επίστρωση και στερέωσή του σημειακά. Σημαντικό είναι το θερμομονωτικό υλικό να τοποθετείται αδιάκοπα στο υφιστάμενο δομικό στοιχείο σε όλη την επιφάνεια της πλάκας.

Επιπρόσθετα, για την εξασφάλιση πρόσβασης στο χώρο της στέγης και την προστασία του μονωτικού υλικού, είναι δυνατή η χρήση φύλλων επικάλυψης.

Εσωτερική θερμομόνωση κεκλιμένων στεγών με ψευδοροφή


Πηγή: Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Α.Π.Θ

Στην περίπτωση που κατασκευαστεί ψευδοροφή για λόγους θερμομόνωσης, δεν γίνεται κάποια ιδιαίτερη κατασκευή επί της στέγης. Πρόκειται για μια οικονομική λύση θερμομόνωσης, καθώς η εφαρμογή του υλικού γίνεται με απλή επίστρωση και στερέωσή του σημειακά στην ψευδοροφή.

Σημαντικό είναι το θερμομονωτικό υλικό να τοποθετείται αδιάκοπα σε όλη την επιφάνεια της ψευδοροφής.

Εσωτερική Θερμομόνωση (κάθετα αδιαφανή δομικά στοιχεία)

δδδδ

Πηγή: Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Α.Π.Θ.
Πρόκειται για μία εύκολα υλοποιήσιμη λύση, καθώς όλες οι εργασίες γίνονται από το εσωτερικό του κτηρίου χωρίς να απαιτείται η χρήση ικριωμάτων. Η αποφυγή των θερμογεφυρών είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με την εξωτερική θερμομόνωση, ενώ υπάρχει και μείωση του ωφέλιμου χώρου.

Για την κατασκευή του μεταλλικού σκελετού και τη στερέωση των γυψοσανίδων πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του παραγωγού του συστήματος.    

Εσωτερική Θερμομόνωση ψευδοροφών

Πηγή: Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Α.Π.Θ.

Στην περίπτωση που η ψευδοροφή κατασκευάζεται για λόγους θερμομόνωσης, δεν γίνεται κάποια ιδιαίτερη κατασκευή επί της πλάκας. Πρόκειται για μια οικονομική λύση θερμομόνωσης, καθώς η εφαρμογή του υλικού γίνεται με απλή επίστρωση και στερέωσή του σημειακά στην ψευδοροφή. Σημαντικό είναι το θερμομονωτικό υλικό να τοποθετείται αδιάκοπα σε όλη την επιφάνεια της ψευδοροφής.

Στην περίπτωση που η ψευδοροφή έχει κατασκευαστεί για λόγους αισθητικούς ή για την κάλυψη Η/Μ εγκαταστάσεων κάτω από την οροφή, η θερμομόνωση τοποθετείται στην κάτω επιφάνεια της πλάκα και στερεώνεται με βύσματα.