Μονώσεις σωληνώσεων και Περιοχής Σωμάτων σε συνδυασμό με αντιστάθμιση λειτουργίας εγκατάστασης

Παρέμβαση 1: Σωστή μεθοδολογία εφαρμογής

Το κύριο στοιχείο στην εγκατάσταση των εσωτερικών μονώσεων αφορά στην δυνατότητα σταθεροποίησης των μονώσεων αυτών αλλά και στην επιλογή της σωστής κατασκευής. Σε ότι αφορά στην μόνωση της τοιχοποιίας που έρχεται σε άμεση επαφή με τα σώματα, όσα εξ αυτών συνορεύουν με εξωτερική τοιχοποιία, είναι η σταθεροποίηση της ανακλαστικής μόνωσης και η ορθή τοποθέτησή της.

Σε ότι αφορά στις μονώσεις σωληνώσεων η σωστή πρακτική αφορά αρχικά τον επιμελή καθαρισμό των σωληνώσεων που πρόκειται να μονωθούν από λιπαρές ουσίες οι οποίες μπορεί να λειτουργήσουν αρνητικά στην σταθεροποίηση των μονώσεων. Κατά την τοποθέτηση πρέπει να ακολουθηθούν οι διαδικασίες ορθής τεχνικής που είναι οι πιο κάτω:

 • Όταν πρόκειται για θερμομονωτική επικάλυψη με στερεοποιημένη από υγρή μορφή (μπογιά), απαιτείται η πολύ καλή ανάδευση και η τοποθέτηση της, είτε με την μέθοδο ψεκασμού πολλαπλών στρώσεων, ώστε να διατηρήσει την διογκωτική της μορφή, είτε με χρήση πινέλου μέσω του οποίου επίσης με πολλαπλές στρώσεις μπορεί να επιτευχθεί το κατάλληλο πάχος μόνωσης που θα επιφέρει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Πάχος μονωτικού υλικού της τάξης μεγέθους των 100mm δημιουργεί το πλέον ενδεδειγμένο πάχος μόνωσης το οποίο επιφέρει την βέλτιστη μονωτική συμπεριφορά.
 • Όταν πρόκειται για στερεό μονωτικό υλικό, τότε απαιτείται η σωστή επιλογή διαμέτρου, που να είναι ακριβώς ίση με την διάμετρο του σωλήνα και η τοποθέτηση συγκολλητικού υλικού για την βέλτιστη επαφή του στερεού υλικού με την σωλήνωση. Και στην περίπτωση του στερεού μονωτικού στρώματος η καλύτερη περίπτωση είναι αυτή του υλικού με πάχος τουλάχιστον 100mm.

Ως προς τα χαρακτηριστικά των μονωτικών υλικών, πρέπει ο παράγων θερμικής αγωγιμότητας λ (ή k) να είναι της τάξης μεγέθους των 0,035 W/mK τουλάχιστον.

Μια βελτίωση της συμπεριφοράς του μονωτικού στρώματος, η οποία όμως για λόγους αισθητικής δεν κρίνεται πάντα απαραίτητη, είναι η επικάλυψη του μονωτικού υλικού με φύλλο αλουμινίου, που μειώνει σημαντικά την εκπομπή θερμότητας και επιφέρει ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση των θερμικών απωλειών.

Στην περίπτωση της μόνωσης της τοιχοποιίας στην περιοχή του θερμαντικού σώματος, όπου η μέθοδος της ανακλαστικής μόνωσης είναι η πλέον ενδεδειγμένη, η σωστή μεθοδολογία επιλογής και τοποθέτησης είναι αυτή που δημιουργεί την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος. Καθοριστικός παράγων στην επιτυχία της παρέμβασης είναι η ορθή και σταθερή τοποθέτηση της μονωτικής ύλης. Για τη σωστή τοποθέτηση απαιτείται αρχικά ο επιμελής καθαρισμός της τοιχοποιίας από σκόνες και λιπαρές ουσίες και, στη συνέχεια, η επιμελής τοποθέτηση της συγκολλητικής ουσίας ώστε να είναι δυνατή η σταθερά και μόνιμη εφαρμογή του μονωτικού υλικού. Ως μονωτικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί υλικό με επίστρωση φύλλου αλουμινίου και πάχους μεγαλύτερου των 5mm. Το μονωτικό υπόστρωμα του φύλλου αλουμινίου μπορεί να είναι κάθε είδους μονωτικό υλικό από διογκωμένη ή εξηλασμένη πολυστερίνη μέχρι και υλικού κυψελωτής διόγκωσης.

Ειδική μέριμνα πρέπει να δοθεί στην τοποθέτηση της μονωτικής επίστρωσης τόσο σε ότι αφορά στην αισθητική όσο και σε ότι αφορά την λειτουργικότητα. Μια συνδυασμένη μεθοδολογία είναι η τοποθέτηση του υλικού σε επιφάνεια η οποία είναι μειωμένη περιμετρικά, όπισθεν του θερμαντικού σώματος με ζώνη φάρδους 50mm περιμετρικά.

Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί στην περιοχή των επικαλύψεων των μονώσεων με τα διάφορα εξαρτήματα των εγκαταστάσεων, διακόπτες, διακλαδώσεις, συσκευές κλπ στις οποίες πρέπει να αναπτύσσεται το μονωτικό υλικό με τρόπο που να δημιουργείται η προστασία έναντι των θερμικών απωλειών αλλά ταυτόχρονα να διατηρείται η δυνατότητα χρήσης, ειδικά των διατάξεων ρύθμισης, απομόνωσης κλπ.

Σειρά εργασιών

α.

 • Καθαρισμός σωληνώσεων από επικαθίσεις και λιπαρές ουσίες
 • Τοποθέτηση συγκολλητικού υλικού
 • Τοποθέτηση μονωτικού υλικού και σωστή προσαρμογή του
 • Μέριμνα τοποθέτησης του μονωτικού σε εξαρτήματα, διακόπτες, διακλαδώσεις κλπ
 • Ίσως βαφή ή επικάλυψη με φύλλο αλουμινίου

β.

 • Καθαρισμός σωληνώσεων από επικαθίσεις και λιπαρές ουσίες
 • Επεξεργασία μονωτικού υλικού για βαφή
 • Τοποθέτηση με πινέλο ή ψεκασμό
 • Έλεγχος πάχους τελικής στρώσης
 • Ίσως βαφή ή επικάλυψη με φύλλο αλουμινίου