Οδηγίες ορθής εφαρμογής - Εφαρμογή ασφαλτικής μεμβράνης με επικάλυψη ψηφίδας

Η εφαρμογή των μεμβρανών είναι απαραίτητο να γίνει από εξειδικευμένο εφαρμοστή, σύμφωνα με τις υποδείξεις παραγωγού (τρόπος εφαρμογής, συνθήκες εφαρμογής, συντήρηση) οι οποίες αναφέρονται στο φύλλο τεχνικών προδιαγραφών του προϊόντος και στην «ΠΕΤΕΠ 03-06-01-01:

Στεγανώσεις δωμάτων –στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες» και οι οποίες καλύπτουν διάφορες περιπτώσεις. Ακολουθούν κάποιες συνοπτικές -γενικές οδηγίες.

Α. Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια θα πρέπει να έχει τις κατάλληλες κλήσεις απορροής, ενώ θα πρέπει να εξομαλυνθούν τυχόν ανώμαλα σημεία. Ακολουθεί σχολαστικός καθαρισμός της επιφάνειας και απαλλαγή της από κάθε χαλαρό σημείο και σκόνη. Πριν την εφαρμογή του ασταριού η επιφάνεια θα πρέπει να είναι στεγνή.

Β. Εφαρμογή ασταριού

Γίνεται εφαρμογή ασφαλτικού γαλακτώματος ή βερνικιού στην ταράτσα σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού (συνθήκες εφαρμογής, αραίωση, κατανάλωση). Στόχος του ασταριού είναι να αυξήσει την πρόσφυση της μεμβράνης στο υπόστρωμα.

Γ. Εφαρμογή ασφαλτικής μεμβράνης

Η εφαρμογή της ασφαλτικής μεμβράνης στο υπόστρωμα γίνεται με κόλληση, ξεκινώντας από τα χαμηλά σημεία, κάθετα προς τις κλήσεις. Η κόλληση γίνεται με πίεση, αφού πρώτα η ασφαλτική μεμβράνη θερμανθεί με φλόγιστρο ή με χρήση ψυχρής κόλλας. Η εφαρμογή γίνεται πρώτα στο οριζόντιο τμήμα της ταράτσας. H αλληλοεπικάλυψη των φύλλων της μεμβράνης γίνεται κατά 8-10 εκ. και η επικόλληση επιτυγχάνεται στο σημείο αυτό με θυροκόλληση-σύντηξη του ιδίου υλικού με χρήση θερμού αέρα, αφού έχει προηγηθεί η συγκόλληση του υπολοίπου σώματος της μεμβράνης με το υπόστρωμα με χρήση φλόγιστρου προπανίου. Ακολουθεί η επικόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης στα κάθετα τμήματα και σφράγιση των απολήξεων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα παρακάτω ευπαθή σημεία της κατασκευής και να τηρούνται πιστά οι οδηγίες του παραγωγού:

  • Αρμοί διαστολής του κτηρίου.
  • Επικαλύψεις των ασφαλτικών μεμβρανών.
  • Υδρορροές.
  • Ανεστραμμένα δοκάρια.
  • Σημεία επαφής οριζοντίων και κατακόρυφων τμημάτων.
  • Απολήξεις των μεμβρανών στα κατακόρυφα τμήματα.

Εικ. 2 Εφαρμογή ασφαλτικής μεμβράνης (καθαρισμός επιφάνειας (Α), αστάρωμα (Β), τοποθέτηση μεμβράνης(Γ))
[Πηγή: ΠΣΕΜ - ΕΣΧΑΑΒΕΕ]