Οδηγίες ορθής εφαρμογής - Εφαρμογή ελαστομερούς επικάλυψης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα-τσιμέντο (π.χ. τσιμεντόπλακες)

Η εφαρμογή ελαστομερούς επικάλυψης μπορεί να εφαρμοσθεί και από μη επαγγελματίες όμως σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρηθούν πιστά οι οδηγίες της παραγωγού εταιρίας του προϊόντος. Η «ΠΕΤΕΠ 03-11-20-00 Εφαρμογές ψυχρών υλικών» μπορεί να ακολουθηθεί ως σύσταση.

Α. Προετοιμασία επιφάνειας

  • Οι επιφάνειες θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες κλήσεις απορροής.
  • Οι επιφάνειες εφαρμογής θα πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές,  απαλλαγμένες από ελαττωματικά- σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια, άλατα μύκητες- άλγη και φουσκωμένα παλιά χρώματα.
  • Στις νέες επιφάνειες από μπετό ή τσιμέντο η διαδικασία θα πρέπει να πραγματοποιείται αφού στεγνώσει η επιφάνεια κατά προτίμηση μετά από 30 μέρες τουλάχιστον από τη δημιουργία τους.
  • Στην περίπτωση που στην επιφάνεια υπάρχουν ρωγμές ή/και καταστραμμένοι αρμοί  θα πρέπει να ανοιχτούν και να γεμιστούν επιμελώς με κατάλληλα υλικά πληρώσεως όπως ειδικό τσιμεντοκονίαμα, ελαστομερής στόκος (που μπορεί να είναι οπλισμένος με ίνες ή γάζες), σιλικόνη, εποξειδικός στόκος, επισκευαστικές ρητίνες, κ.τ.λ., μέχρι πληρώσεως. Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα επαναβαφής τους με το ελαστομερές, μονωτικό- στεγανωτικό χρώμα.

Β. Εφαρμογή ασταριού

Στη συνέχεια ασταρώνεται η επιφάνεια με διεισδυτικό αστάρι  διαλύτου ή νερού αραιωμένο με το κατάλληλο διαλυτικό στην προτεινόμενη αναλογία (σύμφωνα με τις υποδείξεις του παραγωγού). Εναλλακτικά από ορισμένες εταιρείες προτείνεται για αστάρωμα η χρήση του ίδιου του υλικού κατάλληλα αραιωμένου. Αν υπάρχουν και άλλες επιφάνειες στην ταράτσα (π.χ. σίδερα που εξέχουν) ασταρώνονται και αυτές. Το αστάρωμα μπορεί να γίνει με σκούπα ή ρολό.

Γ. Εφαρμογή ελαστομερούς

  • Αφού στεγνώσει το αστάρι γίνεται πρώτα τοπική εφαρμογή του ελαστομερούς αναραίωτο ή αραιωμένο σύμφωνα με την υπόδειξη του παραγωγού (που μπορεί να είναι οπλισμένο με ίνες ή γάζες) σε στηθαία, αρμούς διαστολής, σημεία συναρμογής της ταράτσας με εξαερισμούς καπνοδόχους υδρορροές κλπ.
  • Στη συνέχεια γίνεται καθολική επάλειψη του ελαστομερούς, πάντα σύμφωνα με την υπόδειξη του παραγωγού.
  • Μετά από 12 ώρες τουλάχιστον (συνήθως 24 ώρες το καλοκαίρι και 72 ώρες το χειμώνα, βλ. οδηγίες παραγωγού) πραγματοποιείται επαναβαφή της επιφάνειας σταυρωτά με την προηγούμενη.
  • Για βέλτιστα αποτελέσματα η μέση συνολική κατανάλωση υπολογίζεται σε 1- 3 m 2 / lt με πάχος ξηρού φιλμ 300- 500 μ m (0.3 -0.5 χιλιοστά).
  • Στην περίπτωση που γίνεται εφαρμογή πάνω σε ασφαλτική μεμβράνη με επικάλυψη ψηφίδας η μέση συνολική κατανάλωση του υλικού σχεδόν διπλασιάζεται.
  • Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος 5 o C – 35 o C. Εάν υπάρχει κίνδυνος βροχής ή παγετού τις επόμενες ώρες 24 ώρες δεν θα πρέπει να γίνεται εφαρμογή.

Εικ. 1 Εφαρμογή ελαστομερούς επικάληψης σε δώμα: Καθαρισμός επιφάνειας (Α), Εφαρμογή ασταριού (Β), Αντιμετώπιση ειδικών σημείων( όπως συμβολή ταράτσας με κατακόρυφα στοιχεία)(Γ), Εφαρμογή ελαστομερούς επικάληψης (Δ)
[Πηγή:ΣΕΒΧ, ΠΕΒΧΒΜ – ISOMAT Α.Ε. και Cool Roofs Project IEE/07/475/SI2.499428]