Οικονομική αξιολόγηση

Θα πρέπει να συνυπολογίζονται τα ακόλουθα μεγέθη για την εκτίμηση του οικονομικού οφέλους από την εφαρμογή ψυχρών υλικών συγκριτικά με την εφαρμογή ενός αντίστοιχου συμβατικού υλικού.
 
Υπολογίστε το αρχικό κόστος εφαρμογής: κόστος υλικού (€/m2) και εγκατάστασης (€/m2) (εφόσον απαιτείται) και για τα δύο υλικά. Βρείτε τη διαφορά των δύο μεγεθών και πολλαπλασιάστε τη με το εμβαδό του δώματος για να υπολογίσετε τυχόν συνολικό επιπλέον κόστος.
 
Με χρήση υπολογιστικού εργαλείου υπολογίστε την ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας (€/m2/έτος) για ψύξη για τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής σας και το συγκεκριμένο σύστημα ψύξης που χρησιμοποιείτε. Πολλαπλασιάζετε με το εμβαδό του δώματος και τον εκτιμώμενο χρόνο ζωής του υλικού για να βρείτε τη συνολική εξοικονόμηση χρημάτων για ψύξη.
 
Με χρήση υπολογιστικού εργαλείου υπολογίστε την ετήσια επιβάρυνση λόγω αυξημένης ενέργειας (€/m2/έτος) για θέρμανση, για τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής σας και το συγκεκριμένο σύστημα θέρμανσης που χρησιμοποιείτε. Πολλαπλασιάζετε με το εμβαδό του δώματος και τον εκτιμώμενο χρόνο ζωής του υλικού για να βρείτε τη συνολική οικονομική επιβάρυνση για θέρμανση.
Υπολογίστε την εξοικονόμηση χρημάτων από φοροαπαλλαγή λόγω εφαρμογής της συγκεκριμένης παρέμβασης.

Προσθέστε όλα τα ποσά της τελευταίας στήλης με τα πρόσημά τους για να υπολογίσετε το οικονομικό όφελος από την εφαρμογή του ψυχρού υλικού καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του.