Προδιαγραφές Υλικών

Οι απαραίτητες προδιαγραφές ή απαιτήσεις που θα πρέπει να πληρούν τα υλικά και η εγκατάσταση των ηλιακών συστημάτων παρουσιάζονται παρακάτω:

Σωληνώσεις ηλιακών συλλεκτών

Οι σωληνώσεις του πρωτεύοντος κυκλώματος θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από υλικό αντοχής σε θερμοκρασίες ρευστού 150°C και πίεση 6bar. Ενδεικνυόμενοι είναι οι σωλήνες χαλκού και οι ανοξείδωτοι σωλήνες, ενώ απαγορεύεται η χρήση πλαστικών ή πολυστρωματικών (αλουμινίου) σωλήνων.

Μονώσεις σωληνώσεων

Για τον περιορισμό των θερμικών απωλειών, όλες οι σωληνώσεις του πρωτεύοντος κυκλώματος θα πρέπει να είναι μονωμένες. Η μόνωση των σωληνώσεων θα πρέπει να είναι αντοχής σε θερμοκρασίες λειτουργίας 150°C και θερμικής αγωγιμότητας 0,035W/mK. Το ενδεικνυόμενο πάχος μόνωσης για εξωτερικές σωληνώσεις είναι 1:1 (22mm μόνωση για σωλήνα διαμέτρου Φ22) και για τις εσωτερικές σωληνώσεις 0,5:1 (11mm μόνωση για σωλήνα διαμέτρου Φ22). Ειδικά για τις εξωτερικές σωληνώσεις η μόνωση θα πρέπει να προστατεύεται με κατάλληλο υλικό από υγρασία, ακτινοβολίες UV και τρωκτικά ή πουλιά.

Βαλβίδα ασφαλείας

Πηγή: Caleffi

Στο ηλιακό κύκλωμα θα πρέπει να τοποθετηθούν βαλβίδες ασφαλείας για την προστασία του κυκλώματος από την αύξηση πίεσης. Η βαλβίδα ασφαλείας θα πρέπει να είναι τύπου “Solar” κατασκευασμένη για θερμοκρασίες λειτουργίας 150°C κατ’ ελάχιστο, ενώ απαγορεύεται η χρήση των βαλβίδων ασφαλείας των κυκλωμάτων θέρμανσης με αντοχή σε θερμοκρασίες λειτουργίας τους 110°C.

Δοχείο διαστολής


Πηγή: Reflex

Όπως και με την βαλβίδα ασφαλείας στο ηλιακό κύκλωμα θα πρέπει να τοποθετηθεί δοχείο διαστολής για την απορρόφηση της διαστολής του μέσου μεταφοράς της θερμότητας. Το δοχείο διαστολής θα πρέπει να είναι τύπου “Solar” με αντοχή σε πιέσεις 10bar.

Αυτόματα εξαεριστικά

Πηγή: Caleffi

Στα υψηλότερα σημεία του κυκλώματος θα πρέπει να τοποθετούνται εξαεριστικές βαλβίδες για την εξαέρωση του συστήματος κατά την πλήρωσή του. Τα εξαεριστικά θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα να αντέχουν σε θερμοκρασίες άνω των 160°C. Σε περίπτωση κλειστού κυκλώματος, θα πρέπει να τοποθετείται βάνα απομόνωσης με αντοχή σε θερμοκρασίες λειτουργίας τους 180°C.