Προστασία παγετού και προστασία από στασιμότητα

Η πιο ασφαλής μέθοδος προστασίας του πρωτεύοντος κυκλώματος από παγετό είναι η χρήση διαλύματος νερού με γλυκόλη (αιθυλενική ή προπυλενική). Το ποσοστό της γλυκόλης θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε η θερμοκρασία ψύξης να είναι 10°C κάτω από τη θερμοκρασία σχεδιασμού του κτηρίου (συνήθως 0 έως -5°C). Στα κλειστά κυκλώματα, μετά την πλήρωση του κυκλώματος θα πρέπει να απομονώνεται η αυτόματη βαλβίδα πλήρωσης και τα αυτόματα εξαεριστικά από το κύκλωμα (κλείσιμο βανών).

Ένα ηλιακό σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση στασιμότητας όταν ο κυκλοφορητής του πρωτεύοντος κυκλώματος δεν λειτουργεί ενώ υπάρχει ακόμη προσπίπτουσα ακτινοβολία στους συλλέκτες, οι οποίοι υπερθερμαίνονται. Αυτή η κατάσταση μπορεί να παρουσιαστεί λόγω τεχνικής βλάβης του συστήματος, λόγω διακοπής ρεύματος ή απλά λόγω έλλειψης θερμικού φορτίου. Αποτέλεσμα της στασιμότητας είναι η ατμοποίηση μέρους του υγρού μέσα στους συλλέκτες και το άδειασμά τους καθώς το υγρό που απέμεινε ωθείται έξω από τους σωλήνες των συλλεκτών και οδηγείται στο υπόλοιπο τμήμα των σωληνώσεων του πρωτεύοντος αυξάνοντας την πίεση του. Σε κατάσταση στασιμότητας, η θερμοκρασία του συλλέκτη μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τους 200 °C. Για την προστασία του κυκλώματος από την ατμοποίηση του υγρού, την μετακίνηση του υγρού και την αύξηση της πίεσης θα πρέπει να ληφθούν τα παρακάτω μέτρα προστασίας:

Η βαλβίδα αντεπιστροφής δεν πρέπει να τοποθετείται ανάμεσα στο δοχείο διαστολής και τους συλλέκτες.
Σωστή διαστασιολόγηση του δοχείου διαστολής, προκειμένου να μπορεί να δεχθεί το συνολικό όγκο του υγρού από τις σωληνώσεις των συλλεκτών. Η μέθοδος αυτή υιοθετείται συνήθως σε σχετικά μικρές ηλιακές μονάδες (μέχρι 200 m2). Για μεγαλύτερες μονάδες καθώς τα απαιτούμενα δοχεία διαστολής γίνονται τεράστια, μία βαλβίδα επιτρέπει σε συνθήκες στασιμότητας να συλλέγεται το μείγμα γλυκόλης σε ένα δοχείο και αργότερα να γεμίζει και πάλι το πρωτεύον κύκλωμα, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.
Σωστή διαστασιολόγηση της βαλβίδας ασφαλείας (συνήθως 6 bar), προκειμένου να επιτρέπει την αύξηση της πίεσης στο κύκλωμα.
Διασφάλιση της ακόλουθης λειτουργίας στο σύστημα ελέγχου: παύση λειτουργίας της αντλίας σε θερμοκρασίες συλλέκτη πάνω από 120°C (για να μη τεθεί σε λειτουργία το σύστημα σε κατάσταση στασιμότητας).
Χρήση του σωστού μέσου μεταφοράς θερμότητας: κατάλληλο μείγμα γλυκόλης που διατηρεί τις ιδιότητές του σε υψηλές θερμοκρασίες.