Εφαρμογή: Πρωτόκολλα επικοινωνίας BEMS

Το πρότυπο επικοινωνίας OSI

Με το πρότυπο OSI τίθεται ένα πλαίσιο, μέσα στο οποίο καθορίζονται τα Standards και πρωτόκολλα για την επικοινωνία των διαφόρων επιπέδων που ορίζονται από το OSI. Η βασική φιλοσοφία που το διέπει είναι της επιπεδοποίησης (layering). Όλες οι απαιτούμενες για επικοινωνία λειτουργίες ομαδοποιούνται σε επτά μεγάλα επίπεδα. Οι λειτουργίες αυτές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους έτσι ώστε αλλαγές σε ένα επίπεδο να μην έχουν επίδραση στα άλλα. Στο σχήμα 3 φαίνονται τα επτά επίπεδα σύμφωνα με τον ISO με παράλληλη παράθεση της ελληνικής ορολογίας και στον Πίνακα 2 τα διάφορα πρωτόκολλα επικοινωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ APPLICATION
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ PRESENTATION
ΣΥΝΟΔΟΥ SESSION
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ TRANSPORT
ΔΙΚΤΥΟΥ NETWORK
ΣΥΝΔΕΣΗΣ DATA LINK
ΦΥΣΙΚΟ PHYSICAL

Σχήμα 3 Το πρότυπο OSI

Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας για BEMS

Πίνακας 2: Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας στις κτιριακές εγκαταστάσεις

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πρωτόκολλο Οργανισμός Έτος Παρουσίασης Ακολουθούμενα Πρότυπα
KNX KNXAssociation 1990 ως instabus και μετέπειτα ως EIB ENV 13154-2 andANSI/EIA 776 

PROFIBUS
DP/PA

Siemens/PTO DP-1994,
PA-1995
EN50170
CANBus IntelandBosch 1988 ISO11898
ISO11519

LonWorks

EchelonCorp. 1991 ANSI
BACnet ASHRAE 1995 ANSI/ASHRAE
BitBus Intel 1984 IEEE1118
TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πρωτόκολλο Τοπολογία Δικτύου Φυσικό Μέσο Μέγιστος Αριθμός Συσκευών (Κόμβοι) Μέγιστη Απόσταση
KNX Δίαυλος Συνεστραμμένο ζεύγος, RF, Γραμμή Ισχύος
256 ανά γραμμή 65,536 συνολικά
700m μεταξύ των συσκευών 350m μεταξύ μιας μονάδας τροφοδοσίας και μιας συσκευής
PROFIBUSDP/PA Γραμμή, Αστέρας ή Δακτύλιος  Συνεστραμμένο ζεύγος, Οπτική Ίνα Με επαναλήπτες: 127
Χωρίς Επαναλήπτες: 32
Με Επαναλήπτες: 800m
Χωρίς Επαναλήπτες: 200m Για Οπτική Ίνα: 24Km
CANBus Δίαυλος Συνεστραμμένο ζεύγος 40 40m-1Mb/s, 1km-20 Kb/s
LonWorks Δίαυλος, Δακτύλιος, Βρόχος, Αστέρας Συνεστραμμένο ζεύγος, Οπτική Ίνα, Γραμμή Ισχύος 32,000/domain 2000m @ 78 kbps
BACnet Δίκτυο Συνεστραμμένο ζεύγος, Οπτική Ίνα, Ομοαξονικό Καλώδιο 2^48 Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες
BitBus Δίαυλος Συνεστραμμένο ζεύγος Με επαναλήπτες: 250
Χωρίς επαναλήπτες: 32
Με επαναλήπτες: 13.2 Km
Χωρίς επαναλήπτες: 1.2 Km