Συμβατικό δώμα

Πηγή: Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Α.Π.Θ.

Κατά την κατασκευή του συμβατικού δώματος το φράγμα υδρατμών πρέπει να είναι τόσο πιο αδιαπέραστο, όσο πιο αδιαπέραστη είναι η τελική στεγάνωση και επικάλυψη. Είναι απαραίτητη η προσεκτική διαμόρφωση των κλίσεων του δώματος, γιατί η μακροχρόνια συσσώρευση έστω και μικρών ποσοτήτων νερού, μπορεί να οδηγήσει σε κατασκευαστικές αστοχίες. Στη στρώση κλίσεων πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην κατασκευή και στεγάνωση των αρμών διαστολής. Η θερμομόνωση τοποθετείται αφού ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες του δώματος, για την αποφυγή τραυματισμών του υλικού. Προσοχή πρέπει να δίνεται στην επιλογή του υλικού, καθώς αυτό πρέπει να διαθέτει μεγάλη αντοχή σε θλίψη και ελάχιστη υδατοαπορρόφηση. Προσοχή πρέπει να δίνεται στην κατασκευή των αρμών της θερμομόνωσης: οι πλάκες της θερμομόνωσης είναι σημαντικό να διασταυρώνονται έτσι ώστε να μην συμπίπτουν οι κάθετες ακμές τους. Επίσης πρέπει να εφαρμόσουν καλά γύρω από προεξοχές, ανακάμψεις και απορροές όμβριων υδάτων. Τέλος, η στεγάνωση πρέπει περιμετρικά, όπου υπάρχουν στηθαία, να γυρίζει τουλάχιστον 30 cm πάνω από την τελική επιφάνεια του δώματος.

Η «ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01 Θερμομονώσεις δωμάτων» μπορεί να ακολουθηθεί ως σύσταση.