Σύνδεση εστιών στην εγκατάσταση θέρμανσης η τοποθέτηση λέβητα βιομάζας

Παρέμβαση 3: Σωστή μεθοδολογία εφαρμογής

Κατά τη σύνδεση των εστιών στην εγκατάσταση θέρμανσης, με την οποία επιτυγχάνεται κατά τις ώρες λειτουργίας των εστιών, σημαντική αντικατάσταση της θερμικής ενέργειας από αυτή που αναγκαστικά αποβάλλεται από την εστία και απορρίπτεται στο περιβάλλον, είναι απαραίτητη η ορθολογική μελέτη και προσεκτική εφαρμογή.

Για την εφαρμογή αυτή θεωρείται σκόπιμη η σύνδεση των εστιών στο δίκτυο των σωληνώσεων επιστροφής του νερού θέρμανσης προς το λεβητοστάσιο. Συνήθως η σύνδεσή τους είναι παράλληλα με τα θερμαντικά σώματα και με σωλήνωση, η οποία επιτρέπει τη ροή νερού μέσα από τον εναλλάκτη θερμότητας και είναι ικανή να απορροφήσει στο μέγιστό την θερμότητα που ακτινοβολείται στην εστία1. Κατά τη σύνδεση των εστιών στην εγκατάσταση θέρμανσης είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του κυκλοφορητή με νέο, ο οποίος να μπορεί να καλύψει, αφενός, την νέα πτώση πίεσης που δημιουργείται, αν και το σύστημα αποτελεί παράλληλο κύκλωμα του κυκλώματος των θερμαντικών σωμάτων και, αφετέρου, τη νέα παροχή νερού που θα απαιτηθεί, όταν τεθεί σε λειτουργία η εστία. Όταν δεν λειτουργεί η εστία, ο εναλλάκτης αυτός μπορεί είτε να απομονώνεται από την ροή νερού με θερμοστατικό διακόπτη, είτε να συνεχίσει η ροή του νερού και να αξιοποιείται ως θερμαντικό σώμα, συμπληρωματικό στην εγκατάσταση θέρμανσης.
Κατά την επιλογή των συσκευών – εναλλακτών είναι απαραίτητη η επιλογή εναλλακτών υψηλής αντοχής από σωλήνα τύπου τουμπόραμα, ή μαντεμένιο ή η επιλογή εναλλάκτη με πτερύγιο προστασία από υπερθέρμανση και υλικό σωλήνα από κοινό χάλυβα, χαλκό κλπ.

Για τα συστήματα των συσκευών ισχύουν τα όσα αναπτύσσονται στις παρεμβάσεις 1 και 2

Στην περίπτωση της τοποθέτησης λέβητα βιομάζας τότε η συνδεσμολογία του λεβητοστασίου μετατρέπεται συνολικά σε λεβητοστάσιο για καύση στερεών καυσίμων και εκεί ακολουθείται εξειδικευμένη μεθοδολογία σύμφωνα με την μελέτη διπλωματούχου μηχανικού.

Σειρά εργασιών

  • Μελέτη και προσδιορισμός μεγέθους κυκλοφορητή
  • Τοποθέτηση εναλλάκτη εστίας και σύνδεση με την πλησιέστερη κατακόρυφη στήλη ή με τον κεντρικό διανομέα - συλλέκτη
  • συνδεσμολογία νέου κυκλοφορητή, εφόσον απαιτείται
  • Δοκιμαστική λειτουργία
  • Καθαρισμός σωληνώσεων από επικαθίσεις και λιπαρές ουσίες
  • Τοποθέτηση συγκολλητικού υλικού
  • Τοποθέτηση μονωτικού υλικού και σωστή προσαρμογή του
  • Μέριμνα τοποθέτησης του μονωτικού σε εξαρτήματα, διακόπτες, διακλαδώσεις κλπ
  • Ίσως βαφή ή επικάλυψη με φύλλο αλουμινίου

Για την περίπτωση της εγκατάστασης λέβητα βιομάζας ακολουθούνται υπό κάποιες μικρές μετατροπές τα βήματα της παρέμβασης Νο2

1Από εναλλάκτη θερμότητας με επιφάνεια περί το 0,5m2 μπορεί να απορροφηθεί θερμότητα περί τα 4kW από την λειτουργία μιας εστίας με σημαντική συμμετοχή στην παραγωγή θερμότητας της εγκατάστασης θέρμανσης.
Προσοχή, η ένταξη των εστιών στο δίκτυο πρέπει να συνοδεύεται με σύστημα προστασίας από την υπερθέρμανση των συστημάτων εντός της εστίας και κρίνεται απαρατήρητη η ένταξη του δικτύου θερμού νερού χρήσης στο σύστημα αυτό. Διαφορετικά, πρέπει να προβλεφθεί ειδική λειτουργία κατά την περίπτωση λειτουργίας της εστίας σε ώρες κατά τις οποίες δεν λειτουργεί η θέρμανση, οπότε το δίκτυο πρέπει να λειτουργήσει ως απορροφητής της θερμικής ενέργειας των εστιών για αποφυγή υπερθερμάνσεων στις σωληνώσεις του δικτύου θερμού νερού.