Τοποθέτηση Θερμικού Ηλιακού συστήματος σε εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης και αντιστάθμιση λειτουργίας

Παρέμβαση 4: Σωστή μεθοδολογία εφαρμογής

Κατά τη σύνδεση των συστημάτων ηλιακών συλλεκτών στην εγκατάσταση θέρμανσης, κρίνεται απαραίτητη και η παράλληλη εφαρμογή συστήματος αντιστάθμισης ώστε να μπορεί η εγκατάσταση της θέρμανσης να καλύψει τις περιπτώσεις μερικών φορτίων με την θερμότητα που παράγεται από την συστοιχία των ηλιακών συλλεκτών.

Η τοποθέτηση των ηλιακών συστοιχιών πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές που περιγράφονται στα συστήματα ηλιακών συλλεκτών2.

Η συνδεσμολογία του συστήματος ηλιακών συλλεκτών στην εγκατάσταση θέρμανσης μπορεί να γίνει είτε άμεσα στο δίκτυο επιστροφών, όταν στην εγκατάσταση δεν περιλαμβάνεται η δυνατότητα αποθήκευσης θερμότητας ή η παραγόμενη θερμότητα από το ηλιακό σύστημα είναι απόλυτα συμπληρωματική σε μερικά φορτία, είτε, το σκοπιμότερο, με την προσαρμογή δοχείου αποθήκευσης θερμού νερού για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης αλλά και Ζεστού Νερού Χρήσης, το οποίο θα καλύπτεται από την είσοδο θερμότητας από το ηλιακό σύστημα, είτε από το σύστημα του λέβητα στην περίπτωση της έλλειψης θερμότητας από τον ήλιο.

Στην περίπτωση αυτή η μέτρηση του Ζεστού Νερού Χρήσης από τους ενοίκους μπορεί να γίνει μέσω μετρητών παροχής νερού ή ορθότερα θερμιδομετρητών, εφόσον καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους το σύστημα θα καλύπτει της ανάγκες του κτηρίου σε Ζεστό Νερό Χρήσης.

Σειρά εργασιών

 • Μελέτη υποθερμικού συστήματος και προσδιορισμός μεγέθους.
 • Μελέτη μεθόδου συνδεσμολογίας στο λεβητοστάσιο και σύνδεση με τη δεξαμενή Ζεστού Νερού Χρήσης
 • Τοποθέτηση ηλιοθερμικού συστήματος, συνδεσμολογία και σύνδεση με το δίκτυο θέρμανσης.
 • Συνδεσμολογία κυκλοφορητή (–ων, εφόσον απαιτείται)
 • Σύνδεση δικτύων Ζεστού Νερού Χρήσης και μετρητών
 • Δοκιμαστική λειτουργία
 • Καθαρισμός σωληνώσεων από επικαθίσεις και λιπαρές ουσίες
 • Τοποθέτηση συγκολλητικού υλικού
 • Τοποθέτηση μονωτικού υλικού και σωστή προσαρμογή του
 • Μέριμνα τοποθέτησης του μονωτικού σε εξαρτήματα, διακόπτες, διακλαδώσεις κλπ
 • Ίσως βαφή ή επικάλυψη με φύλλο αλουμινίου
 • Τελική δοκιμή λειτουργίας - μετρήσεις

2 Βλέπε ιστοσελίδα Χτίζοντας Το Μέλλον, Ηλιακά Συστήματα.