Γενικές οδηγίες

Ο συνηθέστερος λόγος αστοχίας των κεντρικών θερμικών ηλιακών συστημάτων είναι η απουσία μελέτης εφαρμογής και ενεργειακών απολαβών.
Κατά τη μελέτη των ηλιοθερμικών συστημάτων πρέπει να ληφθούν υπόψη παράμετροι όπως:

  • Υπολογισμός θερμικών αναγκών (πχ ζεστού νερού χρήσης, θέρμανσης χώρου, κλιματισμού)
  • Επιλογή διάταξης συστήματος
  • Υπολογισμός επιφάνειας ηλιακών συλλεκτών
  • Υπολογισμός δοχείων αποθήκευσης και εναλλακτών θερμότητας
  • Υπολογισμός υδραυλικού συστήματος (σωληνώσεις, κυκλοφορητές, δοχεία διαστολής)

Όλα τα υλικά οφείλουν να συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας. Ειδικά για τους ηλιακούς συλλέκτες θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά λειτουργίας, όπου απεικονίζεται η συμπεριφορά του συλλέκτη συναρτήσει της ακτινοβολίας, της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και προσαγωγής νερού και άλλων παραγόντων καθώς και από την πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας Solar KeyMark

Όλα τα υλικά του ηλιακού κυκλώματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα για θερμοκρασία λειτουργίας τους 160° σε πίεση 6 bar.

Το υδραυλικό κύκλωμα προσθέτει αντίσταση στη ροή του εργαζόμενου μέσου, που συνεπάγεται κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τον κυκλοφορητή ώστε να καλυφθεί η πτώση πίεσης. Για τη μείωση της παρασιτικής ενέργειας θα πρέπει να εκπονείται ενεργειακή μελέτη ώστε να υπολογιστεί η ιδανική διάμετρος των σωληνώσεων, που θα αποφέρει την ιδανική σχέση μεταξύ κόστους κατασκευής και λειτουργικού κόστους. Επίσης οι κυκλοφορητές θα πρέπει να είναι τύπου Solar, οι οποίοι είναι κατασκευασμένοι για την ελαχιστοποίηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικά για τις σωληνώσεις εξωτερικού χώρου, προβλέπονται υλικά αντοχής σε θερμικές καταπονήσεις σε συνδυασμό ακτινοβολίας, υγρασίας και άλλων εξωτερικών παραγόντων, πάχους ίσου με τη διάμετρο των σωλήνων για τις εξωτερικές σωληνώσεις και μισού της διαμέτρου των σωληνώσεων για τις εσωτερικές σωληνώσεις.

Τέλος, για την αύξηση των ενεργειακών απολαβών, θα πρέπει να γίνεται χρήση μεταβλητής ροής στο ηλιακό κύκλωμα, η οποία ρυθμίζει αυτόματα τη ροή του μέσου μεταφοράς ενέργειας και, κατά συνέπεια, και το ποσό απορροφημένης ενέργειας σύμφωνα με την εκάστοτε ηλιοφάνεια.