Μόνωση επαγγελματικών κτηρίων

Είναι γεγονός ότι η θερμική προστασία του κελύφους αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερμική συμπεριφορά οποιουδήποτε κτηρίου. Η θερμομόνωση αποτελεί βασική αρχή της εξοικονόμησης ενέργειας, μειώνοντας την ανεπιθύμητη ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ του κτηρίου και του περιβάλλοντος. Μια ολοκληρωμένη επιλογή μόνωσης κτηρίων αποτελεί η εφαρμογή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης στο κέλυφός τους. Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης εφαρμόζεται σε υφιστάμενα κτήρια επενδύοντας εξωτερικά το σύνολο των κατακόρυφων δομικών στοιχείων με κατάλληλο θερμομονωτικό υλικό, το οποίο τοποθετείται αδιάκοπα και καλύπτεται στη συνέχεια με ειδικό, ελαστικό και ισχυρό επίχρισμα. Με τον τρόπο αυτόν ελαχιστοποιούνται οι θερμικές απώλειες του κτηρίου το χειμώνα, η υπερθέρμανσή του το καλοκαίρι και πρακτικά απαλείφονται οι κατασκευαστικές θερμογέφυρες.

Με την προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης σε ένα μη μονωμένο κατακόρυφο δομικό στοιχείο μειώνεται ο συντελεστής θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου κατά 50-70%, αναλόγως του δομικού στοιχείου.

Η επιλογή μιας ολοκληρωμένης λύσης θερμομόνωσης στο εξωτερικό περίβλημα ενός κτηρίου αποτελεί σημαντική δράση για τη βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης η οποία επιτυγχάνει μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη, δίνοντας παράλληλα μια ουσιαστικά νέα εμφάνιση στην όψη του κτηρίου.

Η εφαρμογή ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης αποτελεί πλέον μια τυποποιημένη διαδικασία αφού υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες εγκατάστασης, εγκεκριμένο προσωπικό τοποθέτησης και πλειάδα τέτοιων συστημάτων στην ελληνική αγορά με πιστοποιημένες ιδιότητες.