Προδιαγραφές ένταξης προϊόντων

Η επιλογή για την μόνωση οροφής που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να πληροί τον ελάχιστο απαιτούμενο συντελεστή θερμικής αντίστασης (R), ανάλογα με την κλιματική ζώνη και το δομικό στοιχείο στο οποίο τοποθετείται. Οι τιμές αυτές προκύπτουν από τις σχετικές τιμές για το μέγιστο επιτρεπόμενο συντελεστή θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων, όπως αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης (ΚΕΝΑΚ).
Οι συντελεστές θερμικής αντίστασης (R) ανάλογα με την κλιματική ζώνη και το δομικό στοιχείο στο οποίο τοποθετείται η μόνωση, δίνονται στον πίνακα:

Απαιτούμενο R θερμομόνωσης[(m2K)/W]
Κλιματική Ζώνη Α Β Γ Δ
Δώμα 1.67 1.89 2.17 2.53
Ξύλινη στέγη (φ30) 1.76  1.99 2.26 2.62
Ξύλινη στέγη (φ>30) 1.43 1.76 1.99 2.26
Στέγη από σκυρόδεμα (φ30) 1.79 2.01 2.29 2.64
Στέγη από σκυρόδεμα (φ>30) 1.45 1.79 2.01 2.29
Δάπεδο πιλοτής 1.84 2.06 2.34 2.69
Διπλή τοιχοποιία 1.21 1.55 1.77 2.05
Φέροντα δομικά στοιχεία 1.37 1.71 1.93 2.21


Τα θερμομονωτικά υλικά/συστήματα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE. Η σήμανση CE, είναι μια υποχρεωτική ευρωπαϊκή σήμανση και βεβαιώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται από σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.