Προδιαγραφές ένταξης προϊόντων

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων Θέρμανσης, δίνονται παρακάτω:

Λέβητας Πετρελαίου

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παραγράφου 4.1.2.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1 (Κ.Εν.Α.Κ.). Θα πρέπει να συνοδεύεται από σήμανση συμμόρφωσης CE.

Λέβητας αερίου

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παραγράφου 4.1.2.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1 (Κ.Εν.Α.Κ.). Θα πρέπει να συνοδεύεται από σήμανση συμμόρφωσης CE.

Επιτοίχιος λέβητας

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παραγράφου 4.1.2.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1 (Κ.Εν.Α.Κ.).
Θα πρέπει να συνοδεύεται από σήμανση συμμόρφωσης CE.

Καυστήρας

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παραγράφου 4.1.2.1 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1 (Κ.Εν.Α.Κ.). Θα πρέπει να συνοδεύεται από σήμανση συμμόρφωσης ΕΝ267.

Κυκλοφορητής

Θα πρέπει να συνοδεύεται από σήμανση συμμόρφωσης CE & ΕuP.

Αντλία θερμότητας

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των παραγράφων 4.1.2.2, 4.2.1 & 4.2.2.1 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1 (Κ.Εν.Α.Κ.), με ελάχιστο EER~3.3.

Ψύκτης προσρόφησης, απορρόφησης και συμπίεσης ατμών

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παραγράφου 4.2.2.2 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1 (Κ.Εν.Α.Κ.).

Μόνωση

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παραγράφου 4.3.1. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1 (Κ.Εν.Α.Κ.), με ελάχιστο πάχος 10mm.

Θερμοστατικές κεφαλές

Ευαισθησία αισθητηρίων ±1 K.

Αυτοματισμοί

Ευαισθησία αντισταθμιστή αισθητηρίων  ±1 K, ± 5mbar.

Ηλιακά συστήματα

Σύμφωνα με πιστοποίηση συλλέκτη, κατά Solar Keymark. Το πιστοποιητικό απόδοσης-ποιότητας, πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι, το προϊόν που εγκαθίσταται ή πωλείται, είναι σύμφωνο με τις μετρήσεις που έχουν γίνει για την έκδοση του πιστοποιητικού αξιοπιστίας αντοχής και απόδοσης.

Λέβητες βιομάζας

Επιθυμητή (όχι απαραίτητη) σήμανση ΕΝ.