Προδιαγραφές ένταξης προϊόντων

Στο Πρόγραμμα εντάσσονται πιστοποιημένα προϊόντα/ συστήματα που φέρουν τη σήμανση CE.